ANUNȚ PRIVIND PROCESUL DE DESEMNARE A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FONDULUI DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE (F.G.D.S.P.P.)

Autoritatea de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) organizează procedura de selecție a candidaților în vederea asigurării funcției de Președinte al Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 13.12.2022.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: ziua de 10.11.2022, ora 23:59.       

Cerințe pentru ocuparea funcției de Președinte al Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P.:

Președintele Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P. trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private și să nu se afle în situații de incompatibilitate, conform art. 7 din Legea nr. 187/2011, astfel:

 1. să fie rezident în România, să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă de cel puţin 5 ani într-una din activităţile: financiar-bancară, de asigurări şi reasigurări, de investiţii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor private;
 2. să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa această funcţie;
 3. să nu fie membru al vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;
 4. să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru infracțiunile de bancrută simplă, bancrută frauduloasă și gestiune frauduloasă prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare și, ulterior abrogării acesteia, de către Codul Penal;
 5. să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal;
 6. să nu fie persoană nominalizată în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, cu modificările ulterioare, precum și în lista întocmită potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;

Conținut dosar de candidatură:

 • Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; dacă este cazul, se menționează instituția/autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate;
 • Scrisoare de motivație, semnată și datată;
 • Cazierul judiciar în termen de valabilitate;
 • Cazierul fiscal în termen de valabilitate;
 • Copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă studiile (diplome studii, certificate, atestări, foi matricole etc.);
 • Copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă experiența profesională, vechimea în muncă și specialitate (carnet de muncă, adeverință care atestă vechimea în muncă, meserie și specialitate, extras REVISAL etc.);
 • Declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute de lege, semnată și datată, conform Anexei nr. 1 prevăzută mai jos;
 • Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată și datată, conform Anexei nr. 2 prevăzută mai jos;
 • Copie conformă cu originalul a actului de identitate;
 • Adresă de însoțire și opis documentație.

Pentru documentele care sunt în altă limbă decât limba română, pe lângă copia documentului inițial se depune și traducerea legalizată în limba română.

Dosarele de candidatură se depun  pe suport de hârtie la Registratura A.S.F.[1] sau se transmit în format electronic la adresa de e-mail [email protected], până în data de 10.11.2022, ora 23:59.

Reguli de transmitere a dosarelor de candidatură în format electronic:

 • dosarele de candidatură se transmit la adresa de e-mail: [email protected].
 • subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului și adresa de e-mail a candidatului;
 • înscrisurile candidaților conform Instrucțiunii A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt semnate olograf, fotocopiate/scanate în format PDF, sau sunt semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept, iar documentația va fi însoțită de adresa de însoțire și de opisul documentației;
 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 5 MB, în cazul în care mărimea documentelor depășește această dimensiune sunt acceptate mai multe e-mailuri cu același subiect, dar cu atașament diferit;
 • în procesul de transmitere a dosarelor se utilizează doar adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer de fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor);
 • nu este permisă transmiterea de atașamente cu extensiile: .exe; .com sau .Ink.;
 • nu este permisă transmiterea de atașamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor nu trebuie să fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fișiere online nu se descarcă și nu se iau în considerare;
 • documentele se scanează individual, se salvează în format .pdf și se atașează la același e-mail.

Date de contact:

[email protected]

Telefon: 021 659 61 43

www.asfromania.ro

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri