AcasăEconomieINS: În anul 2020, cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare a fost...

INS: În anul 2020, cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare a fost de 276,69 miliarde lei. Ponderea întreprinderilor inovatoare în total întreprinderi a scăzut, în perioada 2018-2020, cu 3,9 puncte procentuale

”Ponderea întreprinderilor inovatoare în total întreprinderi a scăzut, în perioada 2018-2020 faţă de perioada 2016-2018, cu 3,9 puncte procentuale. În perioada 2018-2020 au fost de circa trei ori mai multe „întreprinderi inovatoare de produse noi pentru întreprindere” faţă de „întreprinderile inovatoare de produse noi pentru piaţă”. Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor inovatoare numai de procese de afaceri, mai mare cu aproape 1 punct procentual decât ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor inovatoare numai de produse. Aproximativ un sfert din numărul total de salariaţi şi-au desfăşurat activitatea într-o întreprindere inovatoare. Întreprinderile din sectorul servicii au primit de 1,5 ori mai multe fonduri publice decât întreprinderile din sectorul industrie”, arată datele INS.

Rezultatele cercetării statistice privind inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri, în perioada 2018- 2020, au evidenţiat faptul că din totalul de 27.196 întreprinderi, un număr de 2.900 întreprinderi au desfăşurat activităţi inovatoare, din care 2.750 sunt inovatori de succes, implementând cel puţin o inovaţie de produs şi/sau proces de afaceri.

Unul din principalii indicatori, ce caracterizează activitatea inovatoare, este raportul dintre întreprinderile inovatoare şi numărul total de întreprinderi din populaţia statistică. Pentru perioada 2018-2020, calculul acestui indicator ne arată că, ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 10,7%, iar a întreprinderilor non-inovatoare de 89,3%.

Din totalul întreprinderilor, 4,4% au introdus sau implementat numai produse noi sau îmbunătăţite semnificativ, în timp ce 3,1% dintre acestea au implementat numai procese de afaceri noi sau îmbunătăţite semnificativ.

Ponderea întreprinderilor care au avut atât inovaţii de produse cât şi inovaţii de procese de afaceri a fost de 2,6%. Dacă clasificăm întreprinderile inovatoare, după fiecare tip de inovaţie, din total întreprinderi, 7% au fost întreprinderi cu cel puţin o inovaţie de produs şi 5,7% întreprinderi cu cel puţin o inovaţie de procese de afaceri.

Din totalul întreprinderilor, 1,5% au fost întreprinderi cu activităţi de inovare nefinalizate sau abandonate.

Topul activităţilor inovatoare

Pe activităţi economice, întreprinderile din sectorul industriei au fost mai inovatoare, având o pondere de 10,8% în total întreprinderi din industrie, iar cele din sectorul serviciilor au reprezentat 10,6% din total întreprinderi din servicii. În activităţile economice ale sectorului industriei, industria prelucrătoare deţine o pondere de 90,7%, restul activităţilor având ponderi mult mai mici: distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 5,5%, industria extractivă 2,5% şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 1,3%.

În activităţile sectorului servicii, ponderea cea mai mare a întreprinderilor inovatoare, în total întreprinderi ale acestui sector, este deţinută de comerţul cu ridicata 39,4%, urmată de sectorul transport şi depozitare cu 32,4%, informaţii şi comunicaţii 13,2%, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 10,5% şi intermedieri financiare şi asigurări cu 4,5%.

Pentru perioada 2018-2020, activităţile economice cele mai inovatoare, calculate după ponderea acestora în total întreprinderi din sectorul lor de activitate, au fost cele din: cercetare-dezvoltare 60,5%, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 39,7% şi fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 26,9%.

Pe clase de mărime, după numărul de salariaţi, cele mai inovatoare sunt întreprinderile mari 22,6%, urmate de cele mijlocii 13,3% şi cele mici 9,4%. Ordinea se păstrează şi pentru cele două sectoare, industrie şi servicii.

În perioada 2018-2020, din totalul întreprinderilor inovatoare de produse, 66,1% au dezvoltat inovaţiile în propria întreprindere, 23,8% din întreprinderi au introdus produse împreună cu alte întreprinderi, 18,1% le-au realizat prin adaptarea sau modificarea bunurilor sau serviciilor dezvoltate iniţial de alte întreprinderi sau organizaţii şi 7,4% au fost realizate în alte întreprinderi.

Din totalul întreprinderilor inovatoare de procese de afaceri, 81,9% şi-au dezvoltat inovaţiile de procese de afaceri în propria întreprindere, 25,6% au dezvoltat inovaţiile împreună cu alte întreprinderi, 12,3% şi-au implementat inovaţiile prin adaptarea sau modificarea proceselor dezvoltate iniţial în alte întreprinderi, iar 5,3% au avut inovaţii de procese de afaceri dezvoltate de alte întreprinderi.

Tipologii ale întreprinderilor inovatoare

După noutatea inovaţiilor, numai 2,4% din toate întreprinderile au inovat produse noi pentru piaţă şi 6,8% au inovat produse noi pentru întreprindere. După modul de organizare al întreprinderilor, 3,3% din întreprinderile inovatoare aparţin unui grup de întreprinderi, din care 2,3% au sediul în străinătate.

După locaţia pieţei de desfacere a produselor şi/sau a serviciilor (indiferent de celelalte pieţe), 93,5% din întreprinderi au declarat că îşi vând produsele pe piaţa naţională, 53,9% în afara pieţei naţionale, 48,9% pe piaţa europeană sau ţări EFTA şi 22,5% din întreprinderi pe alte pieţe din afara UE sau EFTA.

Aproximativ jumătate din întreprinderile inovatoare au declarat că-şi vând produsele exclusiv pe piaţa naţională 46,1%.

În anul 2020, cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare a fost de 276.699,4 milioane lei preţuri curente, reprezentând 26,6% din cifra de afaceri totală a întreprinderilor.

Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor inovatoare în cifra de afaceri totală a întreprinderilor, în funcţie de tipul inovaţiei, a fost de: 6,4% pentru inovaţii numai de produse şi 7,3% pentru inovaţii numai de procese de afaceri.

Cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare numai de produse şi procese de afaceri a reprezentat 10,6% din totalul cifrei de afaceri.

Din totalul cifrei de afaceri a întreprinderilor care au introdus cel puţin un produs nou sau îmbunătăţit semnificativ, 25,2% reprezintă cifra de afaceri a întreprinderilor cu produse noi pentru întreprindere, iar 5,6% reprezintă cifra de afaceri a întreprinderilor cu produse noi pentru piaţă, restul de 69,2% reprezentând cifra de afaceri a întreprinderilor cu produse neschimbate.

Din numărul total de salariaţi ai întreprinderilor, 21,4% şi-au desfăşurat activitatea într-o întreprindere inovatoare, iar din rândul acestora 6,7% au activat în întreprinderile inovatoare numai de produse, 5,2% au activat în întreprinderile inovatoare numai de procese de afaceri şi 7,5% în întreprinderi inovatoare atât de produse cât şi de procese de afaceri.

În anul 2020, valoarea totală a cheltuielilor întreprinderilor inovatoare a fost de 5.166,2 milioane lei preţuri curente. Din totalul cheltuielilor pentru activitatea inovatoare a întreprinderilor, 73,6% au fost alocate activităţii de cercetare-dezvoltare internă, 17,3% din cheltuieli au fost alocate cercetării-dezvoltării externalizate (inclusiv întreprinderi din grupul propriu de întreprinderi) şi 9,1% au reprezentat celelalte cheltuieli cu inovarea (exclusiv cheltuielile de CD).

În perioada 2018-2020, 15,8% din întreprinderile inovatoare au folosit cel puţin un tip de finanţare publică pentru activităţile inovatoare: 1,9% de la autorităţi locale sau regionale, 12,0% de la Guvern, 4,3% de la Uniunea Europeană sau prin Programul Orizont 2020, 1,7%.

În perioada 2018-2020, 31,3% din totalul întreprinderilor inovatoare au avut acorduri de cooperare în realizarea inovaţiilor. O cooperare mai bună se observă în rândul întreprinderilor mari, 39,7% din totalul acestora au cooperat.

Principalii parteneri de cooperare ai întreprinderilor inovatoare au fost furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software 11,9% şi clienţii sau cumpărătorii din sectorul privat 8,5%. Aceeaşi ierarhie se păstrează şi la nivel de sector de activitate. Pe sectoare economice, în sectorul industrie se cooperează mai mult decât în sectorul serviciilor (32,5% faţă de 30,2%).

Pe clase de mărime a întreprinderilor, întreprinderile mari cooperează mai mult decât întreprinderile mici şi mijlocii (39,7% faţă de 29,3%, respectiv 34,2%).

În perioada 2018-2020, întreprinderile inovatoare au identificat o serie de factori ce constituie obstacole în realizarea activităţilor inovatoare.

Cei mai importanţi factori, ca obstacole în atigerea obiectivelor întreprinderilor inovatoare, au fost: lipsa angajaţilor calificaţi 2,1%, dificultăţi în obţinerea granturilor publice sau a subvenţiilor 2,1%, costuri pentru inovaţie prea mari 1,9%, lipsa finanţării interne pentru inovaţie 1,8%. La polul opus, s-a situat lipsa accesului la cunoştinţe externe noi şi lipsa partenerilor de colaborare, ambele având o pondere de 0,8%.

În perioada 2018-2020, cele mai mari ponderi ale întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor din regiune, s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov 20,4% şi regiunea Nord-Est 11,9%, iar cele mai scăzute ponderi au fost în regiunea Sud-Vest Oltenia 4% şi regiunea Sud-Est cu 3,7%.

Aceeaşi ierarhie s-a păstrat şi la nivel de IMM-uri inovatoare. Procentele cele mai mari de IMM-uri inovatoare s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov 19,9% şi în regiunea Nord-Est 11,5%.

Cele mai puţine IMM-uri inovatoare au fost în regiunea Sud-Est 3,1%. Pe regiuni, cu excepţia regiunilor Nord-Est, Sud-Est şi Sud-Muntenia, în care ponderea întreprinderilor cu inovaţii numai de procese de afaceri este mai mare decât ponderea întreprinderilor cu inovaţii numai de produse, restul regiunilor prezintă o clasificare inversă, respectiv mai multe inovaţii numai de produs comparativ cu inovaţiile numai de procese de afaceri.

 

 

Ultimele Articole