AcasăEconomieKlaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea privind aprobarea Ordonanţei 160/2020,...

Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea privind aprobarea Ordonanţei 160/2020, care stabileşte cadrul aplicării Regulamentelor UE, privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor de transparenţă financiară a porturilor

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, în data de 9 noiembrie 2022, Parlamentul a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 (PL-x nr. 620/2020).

O.U.G. nr. 160/2020 are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar aplicării Regulamentului (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor.

”Prin legea supusă reexaminării, Parlamentul a aprobat O.U.G. 160/2020 cu modificări şi completări. Apreciem că unele dintre dispoziţiile introduse prin legea de aprobare se impun a fi reexaminate de către Parlament”, spune şeful statului în comunicat. 

Administraţia Prezidenţială menţionează că prin modificările aduse au fost stabilite domeniile de studiu necesare, a fost eliminată condiţia ca experienţa profesională de 5 ani să fie în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori instituţiilor publice şi a condiţiei ca respectivele competenţe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experienţă îndeplinind atribuţii de conducere, reglementare sau control să fie în domeniul naval, condiţii prevăzute în prezent de art. 42 alin. (4) lit. b) din O.G. nr. 22/1999 şi, totodată, au fost stabilite criteriile de selecţie pentru directorii generali ai administraţiilor portuare.

”Apreciem că în cuprinsul dispoziţiilor menţionate se foloseşte o terminologie neclară în circumstanţierea domeniului de studii. Totodată, absenţa unor norme tranzitorii, de natură a asigura modul de conformare la noile cerinţe legale şi de a menţine coerenţa cadrului normativ aplicabil pentru selecţia membrilor organelor de conducere ale administraţiilor portuare, poate genera dificultăţi în aplicare”, spune preşedintele în cererea de reexaminare. 

Întrucât modificările aduse de art. I pct. 1 din Legea de aprobare a OUG nr. 160/2020 fac trimitere la studii tehnice şi la domeniul tehnic, pentru asigurarea unei aplicări unitare, apreciem necesară corelarea acestora cu domeniile fundamentale, ramurile de ştiinţă şi domeniile de studii prevăzute de actualul cadru legislativ, respectiv Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022-2023. Totodată, pentru respectarea standardelor de calitate a legii, în dimensiunea referitoare la claritatea reglementărilor, astfel cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, apreciem necesară menţionarea expresă a nivelului de studii solicitat în cadrul condiţiilor de selecţie a membrilor organelor de conducere ale administraţiilor portuare, mai spune preşedintele. 

Având în vedere că, prin legea supusă reexaminării, se reglementează noi condiţii pentru numirea membrilor organelor de conducere ale administraţiilor portuare, apreciem că se impune clarificarea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări, prin raportarea la dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Potrivit acestei norme: „Art. 54. – (1) Dispoziţiile tranzitorii cuprind măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act normativ. (2) Dispoziţiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, corelarea celor două reglementări, astfel încât punerea în aplicare a noului act normativ să decurgă firesc şi să evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive”, se arată în cererea de reexaminare. 

”Dintr-o altă perspectivă, având în vedere că dispoziţiile supuse reexaminării au fost introduse la Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, apreciem că este necesar ca evaluarea sub aspectul oportunităţii reglementării să se realizeze de ambele Camere ale Parlamentului, ţinând cont şi de impactul pe care soluţia legislativă îl va avea în privinţa componenţei şi selecţiei membrilor organelor de conducere ale administraţiilor portuare”, mai spune Klaus Iohannis. 

Faţă de argumentele expuse mai sus şi având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cere şeful statului. 

Ultimele Articole