Regulamentul privind subvenţiile străine: intră în vigoare norme care vor asigura caracterul deschis şi echitabil al pieţelor UE / Ce obligaţii vor avea companiile / În ce condiţii CE poate lansa investigaţii

”Acest nou set de norme menite să abordeze denaturările pieţei cauzate de subvenţiile străine va permite UE să rămână deschisă schimburilor comerciale şi investiţiilor şi va asigura totodată condiţii de concurenţă echitabile pentru toate companiile care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa unică. Propunerea de regulament a fost prezentată de Comisie în luna mai 2021 şi a fost aprobată de Parlamentul European şi de Consiliu în iunie 2022”, precizează Comisia Europeană,

Noile norme privind subvenţiile străine care denaturează concurenţa

Regulamentul se aplică tuturor activităţilor economice din UE, vizând concentrările economice (fuziuni şi achiziţii), procedurile de achiziţii publice şi toate celelalte situaţii de piaţă. Noul regulament conferă Comisiei competenţa de a efectua investigaţii cu privire la contribuţiile financiare acordate de ţări din afara UE companiilor care desfăşoară activităţi economice în UE şi de a remedia, dacă este nevoie, efectele de denaturare a concurenţei ale acestor contribuţii.

Regulamentul privind subvenţiile străine prevede trei instrumente, a căror respectare va fi asigurată de Comisie:

obligaţia companiilor de a notifica Comisiei concentrările care implică o contribuţie financiară din partea guvernului unei ţări din afara UE în care (i) compania care este achiziţionată, una dintre părţile la fuziune ori întreprinderea comună are o cifră de afaceri în UE de cel puţin 500 de milioane EUR, iar (ii) contribuţia financiară străină implicată este de cel puţin 50 de milioane EUR;

obligaţia companiilor de a notifica Comisiei participarea la proceduri de achiziţii publice în care (i) valoarea estimată a contractului este de cel puţin 250 de milioane EUR, iar (ii) contribuţia financiară străină implicată este de cel puţin 4 milioane EUR per ţară din afara UE. Comisia poate interzice, în cazul unor astfel de proceduri, atribuirea contractelor către companiile care beneficiază de subvenţii ce denaturează piaţa;

pentru toate celelalte situaţii de piaţă, Comisia poate lansa investigaţii din proprie iniţiativă (ex officio) dacă suspectează că au fost acordate subvenţii străine care denaturează concurenţa. Este prevăzută şi posibilitatea de a solicita transmiterea de notificări ad-hoc în cazul procedurilor de achiziţii publice şi al concentrărilor de mai mici dimensiuni. 

Competenţe de investigare şi proceduri

O concentrare economică notificată nu poate fi finalizată, iar un contract de achiziţii publice nu poate fi atribuit unui ofertant atâta vreme cât face obiectul unei investigaţii a Comisiei. În cazul nerespectării acestei obligaţii, Comisia poate impune amenzi, a căror valoare poate ajunge până la 10 % din cifra de afaceri agregată anuală a companiei respective. Comisia poate, de asemenea, să interzică finalizarea unei concentrări economice care a beneficiat de subvenţii sau atribuirea unui contract de achiziţii publice unui ofertant care a primit subvenţii.

Regulamentul conferă Comisiei competenţe de investigare extinse pentru a putea culege informaţiile de care are nevoie, printre aceste competenţe numărându-se: (i) trimiterea de solicitări de informaţii companiilor; (ii) efectuarea de misiuni de stabilire a faptelor atât în interiorul Uniunii, cât şi în afara graniţelor sale şi (iii) derularea de investigaţii de piaţă cu privire la anumite sectoare sau tipuri de subvenţii. Comisia se poate baza, de asemenea, pe informaţiile privind piaţa transmise de companii, de statele membre sau de orice persoană fizică sau juridică ori asociaţie.

În cazul în care constată că a fost acordată o subvenţie străină şi că aceasta denaturează piaţa unică, Comisia poate pune în balanţă efectele negative de denaturare a pieţei în raport cu efectele pozitive ale subvenţiei asupra dezvoltării activităţii economice subvenţionate. Dacă efectele negative contrabalansează efectele pozitive, Comisia poate impune companiilor obligaţia de a lua măsuri corective structurale sau nestructurale ori poate accepta astfel de măsuri ca angajamente de a remedia denaturarea (de exemplu cesionarea anumitor active sau interzicerea unui anumit comportament pe piaţă).

Ca regulă generală, subvenţiile a căror valoare este de mai puţin de 4 milioane EUR într-o perioadă de trei ani sunt considerate ca „nefiind susceptibile” să denatureze piaţa unică, în timp ce subvenţiile a căror valoare este mai mică decât pragurile de minimis stabilite de UE pentru ajutoarele de stat sunt considerate ca neavând efecte de denaturare a pieţei. 

În contextul concentrărilor şi al procedurilor de achiziţii publice supuse obligaţiei de notificare, Comisia poate examina subvenţiile străine acordate într-un interval de timp ce se poate extinde până la trei ani înaintea datei tranzacţiei. Regulamentul nu se aplică însă concentrărilor încheiate şi achiziţiilor publice iniţiate înainte de data de 12 iulie 2023.

În toate celelalte situaţii, Comisia poate analiza subvenţiile acordate cu până la zece ani în urmă. Cu toate acestea, regulamentul se aplică doar subvenţiilor acordate în cei cinci ani anteriori datei de 12 iulie 2023 în cazul în care astfel de subvenţii denaturează piaţa unică după începerea aplicării regulamentului.

Etapele următoare

Odată intrat în vigoare, Regulamentul privind subvenţiile străine va intra în etapa crucială a punerii sale în aplicare şi va începe să se aplice peste şase luni, adică la 12 iulie 2023. Începând cu această dată, Comisia va putea să lanseze investigaţii ex officio. Obligaţia de notificare aplicabilă companiilor va intra în vigoare la 12 octombrie 2023.

În săptămânile următoare, Comisia va prezenta un proiect de regulament de punere în aplicare ce va clarifica normele şi procedurile aplicabile, aducând precizări privind formularele de notificare a concentrărilor şi a procedurilor de achiziţii publice, calcularea termenelor, procedurile de acces la dosare şi confidenţialitatea informaţiilor. Ulterior, părţile interesate vor avea la dispoziţie 4 săptămâni pentru a prezenta observaţii cu privire la aceste proiecte de documente înainte ca regulamentul de punere în aplicare să fie finalizat şi adoptat în prima jumătate a anului 2023.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri