x


  • EUR
    4.8340
    USD
    4.2713
string(16) "instant-articles"

Statul vrea să înființeze mai multe bănci

Un proiect de Ordonanță a Guvernului reglementează mai multe măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România.

Author: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 03.09.2019, 14:07

Statul român, prin Ministerul de Finanțe, își propune să înființeze și să dețină în totalitate mai multe bănci naționale de dezvoltare, se arată într-un proiect de Ordonanță a Guvernului. ”Prin crearea băncilor naționale de dezvoltare în România se urmărește abordarea directă a disfuncționalităților pieței financiare prin proiecte ale beneficiarilor eligibili care prezintă un profil de risc ridicat, dar cu potențial mare de a crea valoare adăugată și locuri de muncă, și față de care sectorul privat manifestă un apetit redus de asigurare a finanțării. Băncile de dezvoltare sunt deţinute în întregime, în mod direct pe toată durata de funcţionare, de către statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice. Acestă reglementare este necesară întrucât băncile de dezvoltare vor avea și rol de administrator de Fond al Fondurilor, iar conform prevederilor Regulamentului Omnibus, instituţiile eligibile pentru a deveni administratori de Fond al Fondurilor sunt băncile de dezvoltare deţinute integral de către stat”, se spune în proiect.

 

Băncile naționale de dezvoltare au ca scop sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea socio-economică și regională în România prin promovarea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii eligibili, în acele sectoare în care au fost identificate disfuncționalități ale pieței financiare și decalaje de finanțare, în baza unei analize ex-ante, în scopul atenuării și reducerii lor prin desfășurarea de activități de dezvoltare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene aplicabilă și a actului constitutiv al fiecărei bănci de dezvoltare.

 

”Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, sistemul de administrare al băncilor de dezvoltare se stabilește prin Actul constitutiv al acestora. Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale fiecărei bănci de dezvoltare se stabilește prin hotărâre a Guvernului. În scopul desfășurării activităților necesare obținerii aprobării de constituire de la Banca Națională a României de către fiecare bancă de dezvoltare, primii membri ai organelor statutare se nominalizează de către Ministerul Finanțelor Publice prin ordin al ministrului finanțelor publice și până la înmatricularea băncii de dezvoltare la Registrul Comerțului nu sunt remunerați. Mandatul primilor membri ai organelor statutare începe după înmatricularea la Registrul Comerțului a fiecărei bănci de dezvoltare”, se mai spune în proiect.

 

Băncile de dezvoltare acționează în nume și cont propriu, și după caz în nume și cont stat, iar activitățile desfășurate în limita autorizației acordate şi în concordanţă cu scopul lor definit potrivit prezentei ordonanţe, se stabilesc prin hotărâre a Guvenului. Băncile de dezvoltare implementează și/sau administrează instrumente financiare finanțate din fondurile Uniunii Europene. Activitățile desfășurate de băncile de dezvoltare se vor efectua cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat.

Băncile de dezvoltare oferă produse financiar-bancare unor categorii de beneficiari eligibili, printre care:  întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, companii start-up și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; unități administrativ-teritoriale, companii de utilități publice aflate în subordinea unităţilor administrativ – teritoriale; companii de stat; organizații non-guvernamentale; universități, institute de cercetare-dezvoltare, entități publice socio-culturale, întreprinderi sociale, alte entități similare.

 

Sursele de finanțare necesare pentru derularea activităților desfășurate de băncile de dezvoltare sunt: comisioane, dobânzi și tarife rezultate din prestarea activităților specifice și suportate de către benficiarii eligibili ai băncilor de dezvoltare, fonduri contractate de pe piețele financiare internă și internaționale, fonduri de la instituțiile financiare internaționale, fonduri încredinţate pe bază de mandat de autorităţi ale administraţiei publice, fonduri de la bugetul de stat, împrumuturi subordonate acordate de statul român, alte surse de finanțare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităţilor de utilizare.

Băncile de dezvoltare pot atrage finanțări rambursabile prin împrumuturi contractate pe baze bilaterale și prin emiterea de obligațiuni pe pieţele financiare către investitori instituționali.

Băncile de dezvoltare acordă finanțare în condiții de piață și nu trebuie să concureze cu instituțiile de credit, ci să acționeze complementar cu acestea în scopul remedierii deficitului de finanțare și disfuncționalităților pieței financiare.

Băncile de dezvoltare pot acordă și alte finanțări în cadrul inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, inclusiv investiții co-finanțate de Grupul Băncii Europene de Investiții sau de alte instituții financiare internaționale.

 

În desfășurarea activităților lor, băncile de dezvoltare acționează în mod direct şi/sau prin intermediul instituţiilor de credit, al investitorilor privați sau al altor intermediari financiari din sectorul privat. Băncile de dezvoltare pot plasa lichiditățile disponibile în titluri de stat, precum și în alte instrumente ale pieței monetare și instrumente financiare, în condițiile legii. Modul de repartizare a profitului și de suportare a pierderilor al fiecărei bănci de dezvoltare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

 

Capitalul social al fiecărei bănci de dezvoltare necesar desfășurării activității în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora se asigură din bugetul de stat și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului. Statul român , prin Ministerul Finanțelor Publice, poate acorda finanțări unei bănci de dezvoltare și prin instrumentele prevăzute în Capitolele 3 și 4 din Titlul I, Partea a II-a din Regulamentul (UE) nr. 575/ 2013. Sumele pentru constituirea sau majorarea capitalului social, precum și condițiile de finanțare prin instrumente de tipul celor prevăzute în Capitolele 3 și 4 din Titlul I, Partea a II-a din Regulamentul (UE) nr. 575/ 2013 sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile cu taxele şi tarifele necesare înfiinţării fiecărei bănci de dezvoltare se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor Publice și se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, se obligă să asigure sumele necesare majorării de capital social al fiecărei bănci de dezvoltare, ca urmare a solicitării Băncii Naționale a României în contextul analizelor derulate în procesul de autorizare sau pe parcursul procesului de supraveghere, precum şi pentru susținerea și dezvoltarea activității fiecărei bănci de dezvoltare și pentru respectarea cerințelor prudențiale din bugetul de stat și / sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.

 

Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de acționar unic al fiecărei bănci de dezvoltare se obligă să garanteze integral obligațiile băncilor de dezvoltare rezultate din desfășurarea activităților specifice.

 

Prin Hotărâre a Guvernului se stabilesc următoarele: condițiile generale de garantare a obligațiilor băncilor de dezvoltare, suma garanției, modalitatea de alocare astfel încât întotdeauna sumele garantate în perioadele anterioare şi pentru care banca de dezvoltare are obligaţii restante să fie acoperite, mecanismul de plată în contul acestora, implementat fie prin majorarea capitalului social și/sau preluarea la datoria publică în vederea asigurării fondurilor proprii necesare desfășurării activităților specifice fiecărei bănci de dezvoltare.

Garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, este necondiționată, irevocabilă și executabilă la prima cerere.

Membrii organelor de conducere ale băncilor de dezvoltare respectă cerințele de adecvare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.

 

Membrii organelor de conducere ale băncilor de dezvoltare își exercită atribuțiile în mod independent, cu loialitate, diligență și respectând obiectivele și strategia stabilită de adunarea generală a acționarilor a fiecărei bănci de dezvoltare.

Membrii organelor de conducere, funcţionarii şi personalul fiecărei bănci de dezvoltare sunt persoane apolitice, orice activitate având caracter politic fiind incompatibilă cu statutul acestora.

Deciziile privind managementul activelor și pasivelor băncilor de dezvoltare se iau de către organele de conducere ale acestora, pe baze comerciale, în condițiile legii și ale actului constitutiv, fără implicarea sau acordul Ministerului Finanțelor Publice în calitate de acționar unic al fiecărei bănci de dezvoltare sau al oricărei alte autorități sau instituții publice.

Deciziile privind politica bancară trebuie să se bazeze doar pe considerente economice, analiza imparţială a acestora fiind primordială în realizarea scopului şi activității fiecărei bănci de dezvoltare. Băncile de dezvoltare nu pot finanța direct sau indirect niciun partid politic sau campanie electorală.