AcasăActualitateAdmitere ASE 2021: documente necesare, acte, perioada de înscriere, calendarul examenelor

Admitere ASE 2021: documente necesare, acte, perioada de înscriere, calendarul examenelor

Viitorii studenți care vor să se înscrie la ASE trebuie să știe de ce au nevoie. Admitere ASE 2021: documente necesare, acte, perioada de înscriere, calendarul examenelor.

Potrivit site-ului oficial al ASE, perioada de înscriere este între 9-16 iulie 2021.

Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma admitere.ase.ro, iar documentele necesare pentru dosarul de amitere sunt următoarele:

Admitere ASE 2021: documente necesare, acte, perioada de înscriere, calendarul examenelor

1.Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNRED. Comisiile de admitere pe facultate vor solicita, Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere;
2.Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2021;
3.
4.Adeverinţa medicală tip, eliberată, de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
5.Certificatul de naştere;
6.Cartea de identitate;
7.Certificatul de căsătorie (dacă este cazul).
8.Declaraţia pe propria răspundere – document ce se completează în aplicația de înscriere, prin care
candidatul declară că: nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
9.O fotografie tip legitimație, format jpg sau jpeg, încărcată pe platformă;
10. Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar.
11. Certificatul de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de
predare a programului de licenţă la care candidează (dacă este cazul) sau acte de studii eliberate de instituții
de învățământ din România sau străinătate cu predare în limbi străine;
12. Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici naționali și internaționali;
13. Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;
14. Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;
15. Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere pentru primele 2 opțiuni;
16. Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și
corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

Calendarul examenelor poate fi accesat AICI. 

Ultimele Articole