AcasăGeneralTVR, o adevărată uzină de tocat banii țării! Curtea de Conturi a...

TVR, o adevărată uzină de tocat banii țării! Curtea de Conturi a dezvăluit totul

Curtea de Conturi a realizat în 2019 un audit la Televiziunea România și a descoperit mai multe nereguli în procesul de achiziții publice, la decontarea unor cheltuieli nejustificate/neeligibile, la evidențierea în conturi bilanțiere a valorii bunurilor aparținând
domeniului public al statului, la neactualizarea valorii mijloacelor fixe cu valoarea investiției și nici a valorii din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului, la deficiențe în derularea unei investiții, respectiv la demararea investiției de modernizare a sistemului energo-tehnologic fără ca aceasta să fie suficient fundamentată în ceea ce privește regimul juridic al bunurilor, valorile contabile ale acestora, estimarea costurilor cu reparațiile, precum și la nereguli privind încheierea și derularea unor contracte de cesiune a drepturilor de autor.

În cursul anului 2018, SRTv a efectuat lucrări de investiții din resurse financiare alocate de la bugetul de stat, în sumă de 699 mii lei, la clădirea „Corp Ateliere”, care, potrivit legii, aparține domeniului public al statului, iind aflată în administrarea entității. SRTv nu a actualizat valoarea mijlocului fix în evidența contabilă la data de 31.12.2018 și nu a inițiat demersurile necesare în vederea actualizării valorilor de inventar a bunurilor cuprinse în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu valoarea investițiilor efectuate la acestea, finalizate, recepționate și date în folosință.

SRTv are reflectate în evidența contabilă și, implicit, în situațiile financiare imobilizări corporale de natura terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul public al statului, date în administrarea acesteia în baza Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în valoare totală de 936.929 mii lei, deși, în conformitate cu prevederile pct. 411 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, bunurile de natura
patrimoniului public, primite în administrare, nu se evidențiază în conturi bilanțiere.

De asemenea, Curtea de Conturi a constatat o serie de abateri în ceea ce privește sistemul de control intern managerial implementat în cadrul SRTv, referitoare la lipsa unor proceduri în domenii precum achizițiile publice, reevaluarea activelor, recepția bunurilor achiziționate, a serviciilor prestate și a lucrărilor executate, respectiv casarea bunurilor.

În anul 2018, directorul general al SRTv a beneficiat de un venit brut superior celui stabilit funcției de ministru ceea ce a avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma de 59 mii lei. Acordarea directorului general a unui salariu brut superior celui stabilit pentru funcția de ministru prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a influențat cuantumul indemnizației acordate membrilor Consiliului de Administrație. Astfel, valoarea totală a indemnizațiilor, acordată suplimentar membrilor Consiliului de Administrație, a fost de 178 mii lei, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu această sumă. Încheierea unor contracte de drepturi de autor, respectiv de drepturi conexe s-a realizat ulterior perioadei în care trebuia efectuată prestația care reprezenta obiectul acestora, cu întârzieri ajungând până la 70 de zile în cazul celor de autor, respectiv 89 de zile în cazul celor conexe. Aceasta dovedește că procesul încheierii acestor contracte nu este reglementat în mod corespunzător și că operațiunile efectuate în cadrul acestuia au fost realizate formal.

Nu au fost respectate prevederile legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, acest fapt având drept consecință utilizarea nelegală a fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin depășirea normativelor de cheltuieli stabilite pentru cazare și diurnă, în deconturile de cheltuieli pentru deplasări externe ale președintelui – director general al SRTv.
În anul 2018, SRTv a decontat Filialei Societății Române de Televiziune SRL Chișinău suma de 132 mii lei, din care suma de 129 mii lei reprezintă cheltuielile efectuate de către aceasta cu închirierea unor spații de cazare pentru un număr de patru salariați ai filialei, iar suma de 3 mii lei reprezintă contravaloarea utilităților aferente spațiilor închiriate. Decontarea cheltuielilor în cauză s-a realizat în condițiile în care acestea nu îndeplineau condițiile de eligibilitate stabilite atât prin HG nr. 955/2014 privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor și limitelor în care se pot efectua plăți în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Televiziune pentru producerea și difuzarea emisiunilor de televiziune în străinătate în limba
română, precum și pentru amenajarea spațiilor de producție și emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune, cât și prin Ghidul de finanțare din credite bugetare a activităților legate de funcționarea Filialei Societății Române de Televiziune SRL Chișinău, Republica Moldova, respectiv prin cele două contracte de finanțare din anul 2018. La data de 26.07.2019, SRTv a virat din disponibilitățile din surse proprii în contul „Alte venituri la bugetul de stat” suma de 147 mii lei, reprezentând cheltuieli cu cazarea și utilitățile decontate Filialei SRTv SRL Chișinău în sumă de 132 mii lei și accesorii în sumă de 15 mii lei.

Din verificările efectuate prin sondaj s-a constatat că, în cazul a două proceduri de achiziție, SRTv a atribuit contracte unor furnizori, deși ofertele acestora erau neconforme. În cadrul ofertelor prezentate de furnizorii în cauză au fost cuprinse servicii suplimentare celor solicitate de SRTv prin documentația de atribuire. Astfel, în anul 2018, SRTv a organizat o procedură de licitație deschisă în vederea achiziționării unui echipament Storage pentru sistemul de producție TV. Curtea de Conturi a constatat faptul că aceasta nu a corespuns cerințelor
caietului de sarcini în sensul că, suplimentar echipamentului Storage, pachetului software și serviciilor de instalare, au fost incluse și serviciile pe care ofertantul trebuia să le asigure gratuit pe timpul garanției de doi ani. În astfel de condiții, comisia de evaluare trebuia să declare neconformă oferta depusă de ofertant și, în consecință, să procedeze la anularea procedurii și la reluarea acesteia, conform prevederilor art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cu toate acestea, SRTv a atribuit contractul ofertantului și a procedat la încheierea contractului de achiziție publică pentru suma de 871 mii lei, fără TVA.

În mod similar, SRTv a atribuit unui alt ofertant un contract având drept obiect achiziționarea unui robot de arhivare cu discuri optice cartridge, interfețe fiber channel și soft control, în condițiile în care aceasta a cuprins în oferta financiară și valoarea garanției, a mentenanței și a suportului pentru 12 luni. Garanția trebuia asigurată în mod gratuit de ofertantul câștigător, având în vedere că autoritatea contractantă o specificase în caietul de sarcini ca pe o condiție care trebuie îndeplinită pentru participarea la procedura de achiziție. Ținând cont de
cele de mai sus, SRTv trebuia să respingă oferta, însă a optat să atribuie contractul acestui ofertant, acceptând un preț al echipamentului majorat în mod nejustificat cu valoarea garanției. Ca urmare a derulării procedurilor de achiziție descrise mai sus, SRTv a fost obligată la plata în avans a unor servicii pe care ofertanții câștigători erau obligați să le presteze în perioadele de garanție. Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 195 mii lei și reprezintă contravaloarea serviciilor achitate de către SRTv în avans, în condițiile în care acestea
urmau a fi asigurate gratuit în perioada de garanție.

La data de 26.07.2019, SRTv a virat din disponibilitățile din surse proprii în contul „Alte venituri la bugetul de stat” suma de 207,7 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de garanție, mentenanță și suport pentru 12 luni, în sumă de 195 mii lei, și accesorii, în sumă de 12,7 mii lei.
SRTv a atribuit o serie de contracte unui ofertant care a propus ca o parte dintre echipamentele care fac obiectul acestora să fie refurbished, deși documentațiile de atribuire ale procedurilor de achiziție în cauză nu prevedeau posibilitatea achiziționării unor bunuri de acest fel. Ținând seama de acest fapt, ofertele trebuiau considerate neconforme și respinse, întrucât nu corespundeau cerințelor din documentația de atribuire. Aceste cerințe nu trebuie interpretate strict din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice, ci și din cel al categoriei din care fac parte echipamentele. Din cauza condiției lor, produsele refurbished au prețuri mai mici decât cele noi, care prezintă aceleași caracteristici. Prin urmare, alegând să accepte și oferte refurbished în cadrul procedurilor sale, al căror criteriu de atribuire a fost adesea „prețul cel mai scăzut”, autoritatea contractantă nu a creat premisele asigurării unui tratament egal pentru participanții ale căror oferte cuprindeau produse noi.

Avizările/aprobările organelor de conducere colectivă ale SRTv (CD și CA) pentru încheierea contractelor în cauză au fost acordate în lipsa informațiilor cu privire la faptul că echipamentele care urmau a fi achiziționate sunt refurbished și nu noi. Valoarea bunurilor din categoria refurbished, achiziționate în baza contractelor analizate, este de 518 mii lei.

În anul 2018, SRTv a organizat o procedură de licitație deschisă în vederea achiziționării unor cazane, hidrofoare, boilere și echipamente cu scopul modernizării sistemului energo-tehnologic. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că demararea investiției nu a fost suficient fundamentată în ceea ce privește regimul juridic al bunurilor, valorile contabile ale acestora, estimarea costurilor cu reparațiile (pentru cel puțintrei din cele 12 cazane), întrucât:
– la nivelul SRTv nu au existat suficiente informații referitoare la valorile echipamentelor ce urmau a fi înlocuite, ca elemente componente ale centralei termice, la regimul juridic al acestora (patrimoniu public sau investiții din surse proprii), dat fiind faptul că „Centrala termică” și „Stația de pompare” se află amplasate în clădirea „Ateliere”, aflată în patrimoniul public al statului. Mai mult, reprezentanții SRTv nu au adus lămuriri suplimentare, dacă în valoarea clădirii este inclusă sau nu și valoarea centralei termice, respectiv a stației de pompare;
– în evidența contabilă a SRTv nu au fost identificate ca elemente componente ale Centralei termice nouă cazane din cele 12. Astfel, doar pentru trei cazane a fost întocmită fișa mijlocului fix, respectiv pentru cele achiziționate de către SRTv după anul 2000. Concluzia Curții de Conturi s-a bazat și pe rezultatele inventarierii desfășurate în baza Deciziei președintelui – director general din data de 11.06.2018, care a avut ca obiect inventarierea echipamentelor speciale aflate în „Stația de pompare” și „Centrala termică”;
– demararea investiției s-a realizat în baza unui raport întocmit de către un specialist responsabil cu avizarea documentației tehnice de instalare, la data de 7.05.2018. Concluzia specialistului a fost aceea de înlocuire a celor 12 cazane aferente centralei termice, întrucât costurile de reparație nu mai erau justificate, dată fiind vechimea acestora, precum și că au fost scoase din funcțiune o perioadă lungă de timp. În raportul respectiv nu au fost estimate și prezentate costurile cu reparațiile presupuse a fi suportate de către SRTv.

Din conținutul prevederilor caietului de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire, publicat în SICAP și anexă la contractul de achiziție, ofertantul avea obligația ca pe lângă livrarea echipamentelor și executarea lucrărilor de montaj să execute și proiectul, respectiv memoriul tehnic aferent. În fapt, oferta nu a îndeplinit în totalitate cerințele specificate în documentația de atribuire, întrucât ofertantul nu era autorizat să desfășoare activități de proiectare. Astfel, memoriul tehnic nu a fost elaborat de către ofertant, ci de către o altă societate comercială, cu care SRTv nu a avut încheiate raporturi juridice.

Deși în anul 2018, premergător executării lucrărilor de modernizare a sistemului energo-tehnologic, conducerea SRTv a dispus efectuarea inventarierii echipamentelor speciale aflate în incinta clădirii „Ateliere”, respectiv în locațiile unde sunt amplasate „Centrala termică” și „Stația de pompare”, clădire aflată în patrimoniul public al statului, s-a constatat faptul că desfășurarea inventarierii anuale a patrimoniului SRTv nu s-a realizat cu respectarea în totalitate a prevederilor legale. În lipsa informațiilor pe care trebuia să le furnizeze activitatea de inventariere a echipamentelor speciale, Comitetul Director al SRTv a aprobat dezmembrarea și valorificarea unora dintre active (cazane), care, deși au fost identificate faptic, acestea nu aveau alocate numere de inventar și nu figurau în evidența contabilă a SRTv cu valori contabile. Mai mult, au lipsit informațiile care să stabilească regimul juridic al bunurilor în cauză, în sensul stabilirii dacă acestea se constituiau ca parte integrantă din valoarea clădirii „Ateliere”, aflată în domeniul public al statului. Totodată, la 31.12.2018, valoarea clădirii „Ateliere” nu a fost ajustată ca urmare a scoaterii din funcțiune, a dezmembrării, casării și valorificării celor nouă cazane, elemente componente ale „Centralei termice”.

Curtea de Conturi a constatat că au fost încheiate contracte de cesiune de drepturi de autor/drepturi de proprietate intelectuală pentru artiștii reprezentați de către o societate comercială pentru recitalurile din cadrul Festivalului Concurs Internațional Cerbul de Aur 2018, care includ costuri, reprezentând transport, cazare și mese, al căror cuantum nu a fost aprobat prin hotărârile Comitetului Director. În baza acestor contracte s-au efectuat plăți din alocații bugetare, direct agenției care îi reprezintă pe artiști, fără a exista documente justificative care să ateste realitatea prestației privind transportul, cazarea și mesele. De asemenea, conducerea SRTv nu a ținut seama de sursele de finanțare stabilite prin documentațiile întocmite cu ocazia achizițiilor efectuate pentru desfășurarea evenimentului Cerbul de Aur 2018. Astfel, deși
sursa de finanțare a unor cheltuieli a fost indicată ca fiind sursele proprii, iar plățile au fost realizate efectiv din acestea, ulterior conducerea SRTv a solicitat deschiderea de credite bugetare și recuperarea sumelor respective de la bugetul statului. Prin schimbarea sursei de finanțare și în lipsa aprobărilor Comitetului Director și Consiliului de Administrație, conducerea executivă a SRTv a solicitat și încasat necuvenit de la bugetul de stat suma de 1.548 mii lei.
La data de 26.07.2019, SRTv a virat din disponibilitățile din surse proprii în contul „Alte venituri la bugetul de stat” suma de 1.616 mii lei, prin intermediul dispoziției de plată, reprezentând cheltuieli aferente Festivalului Cerbul de Aur 2018 și accesorii.

S-au încheiat contracte de cesiune de drepturi de autor/drepturi de proprietate intelectuală pentru artiștii care au susținut recitaluri în cadrul Festivalului Concurs Internațional Cerbul de Aur 2018, suportate din fonduri publice, în condițiile nerealizării unei bune gestiuni financiare a fondurilor publice.

Întrucât organigrama SRTv nu reflectă realitatea funcțiilor și a activităților specifice, în anul 2018 au fost încheiate contracte de cesiune a drepturilor de autor pentru traducerea unor programe (filme, documentare etc.) ce urmau a fi difuzate pe canalele SRTv, deși, conform organigramei și statului de funcții valabile în exercițiul bugetar auditat, în cadrul Serviciului Selecție Film erau prevăzute 14 posturi de traducător (din care 13 posturi figurau ca fiind ocupate și un post vacant). De asemenea, la nivelul Studioului Teritorial Cluj, în anul 2018 au fost încheiate contracte de cesiune a drepturilor autor fără respectarea în totalitate a prevederilor Regulamentului privind contractele de cesiune a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aprobat de Comitetul Director.

Conducerea SRTv nu a dispus măsurile care se impuneau pentru atragerea răspunderii persoanelor responsabile și pentru recuperarea de la acestea a sumei de 76,8 mii lei cu care a fost afectat patrimoniul SRTv ca urmare a plății unor drepturi de natură salarială stabilite în baza Hotărârii civile nr. 79/2019, pronunțată la data de 18.01.2019, de către Curtea de apel Cluj.

 

 

 

 

Ultimele Articole