”Levantul” lui Emil Constantinescu, plin de salarii luate aiurea și de probleme cu finanțele

Curtea de Conturi a constatat că că salarizarea și celelalte drepturi de natură salarială pentru personalul contractual al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), instituție condusă de Emil Constantinescu, de la înființare (luna noiembrie 2017) au fost stabilite la nivelul celor prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație”, Cap. II (aferentă salarizării personalului contractual), lit. A „alte organe centrale de specialitate, pct. I „Salarii pentru administrația publică centrală”, 1. „Salarii de bază pentru funcții de specialitate” a) Funcții de conducere și b) Funcții de execuție, în condițiile în care acesta nu are statutul de organ central de specialitate, iar din această perspectivă nu intră sub incidența Anexei VIII lit. A pct. I.1 lit. a) și b) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Tot în ceea ce privește prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 s-au mai constatat stabilirea și acordarea eronată a unor drepturi de natură salarială, astfel:

– a fost încadrat prin detașare un salariat în funcția de consilier, cu un salariu lunar brut stabilit corespunzător unui grad superior decât cel corect;

– au fost angajate, prin detașare de la o societate comercială, două persoane care au beneficiat de drepturi salariale care exced nivelul de salarizare prevăzut de legea-cadru aplicabilă instituțiilor publice, nerespectându-se prevederile legale incidente;

– o persoană a fost încadrată temporar pe o funcție de director, cu un salariu brut lunar mai mic față de dreptul cuvenit, drepturile salariale cuvenite și neacordate fiind în cuantum de 2 mii lei.
În evidența contabilă în afara bilanțului au fost înregistrate bunuri aparținând altor unități, iar pe listele de inventariere se regăsesc patru poziții cu valoare zero, reprezentând mobilier primit de la Sucursala RAPPS Triumf. Piesele de mobilier sunt evidențiate doar cantitativ pe listele de inventariere și nu sunt înregistrate în evidența extrabilanțieră a entității.

De asemenea, au fost identificate unele disfuncționalități cu privire la respectarea în totalitate a prevederilor incidente privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din credite bugetare, precum și în ceea ce privește organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

La data verificării nu era finalizat procesul de elaborare a monografiei contabile, a politicilor contabile, a procedurilor operaționale specifice activității economice a entității, precum și a procedurilor care reglementează activitatea desfășurată pentru îndeplinirea obiectului de activitate al instituției.

În timpul misiunii de audit financiar, entitatea a luat o serie de măsuri pentru înlăturarea disfuncționalităților constatate, astfel:
– a fost încheiat contractul de comodat în baza căruia se acordă entității, prin împrumut cu titlu gratuit, cele patru piese de mobilier. Totodată, a fost întocmită nota contabilă de înregistrare în evidența contabilă extrabilanțieră a mobilierului ce face obiectul contractului de comodat încheiat;
– a fost elaborată și aprobată Procedura operațională „Evidența contabilă a angajamentelor bugetare, angajamentelor legale și a plăților efectuate în cadrul acestora”;
– au fost elaborate și aprobate „Monografia contabilă”, adaptată la specificul și caracterul particular al activității desfășurate în cadrul entității, și „Procedura operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului”.

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) a fost înființat prin Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. Institutul a început să funcționeze efectiv după atribuirea codului de identificare fiscală de către Ministerul Finanțelor, la sfârșitul lunii octombrie 2017.

ISACCL este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, și funcționează ca centru de excelență recunoscut de World Academy of Art and Science, în subordinea Senatului României.

Directorul general al Institutului are calitatea de ordonator terțiar de credite în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, iar bugetul propriu face parte din bugetul consolidat al Senatului României.

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed