AcasăEconomieProgramul de convergenţă - politica bugetară în 2010

Programul de convergenţă – politica bugetară în 2010

Gradul de realizare a veniturilor bugetului general consolidat faţă de ultimul program a fost de 100,8%, încasările din impozitul pe profit s-au diminuat cu 4,9%.

Potrivit documentului, nu s-au înregistrat probleme cu nici o instituţie de credit din sistem datorită unui sistem bancar solid şi a măsurilor prudenţiale şi administrative ale Băncii Naţionale a României, iar lipsa activelor toxice din bilanţul băncilor care operează în România a condus la evitarea intervenţiilor de capitalizare cu bani publici.

Încasările din impozitul pe venit au totalizat 18,5 miliarde de lei, în scădere cu 3,2%, din cauza diminuării numărului de salariaţi cu 6,7%, dar şi a câştigului salarial mediu brut cu 1,9% (oct.2010/oct.2009), încasările din taxa pe valoarea adăugată au înregistrat o creştere de 14,3%, pe fondul creşterii cotei standard de TVA de la 19% la 24% începând cu semestrul II 2010, se mai precizează în proiect.

Creşterea încasărilor la accize s-a datorat majorării cursului de referinţă la plata accizelor cu 14,2% şi a nivelului accizei la unele produse.

Veniturile nefiscale au crescut cu 19,3% ca urmare a măsurilor de restabilire a echilibrului bugetar care au cuprins includerea în bugetul de stat a sumelor aferente reducerii drepturilor salariale în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi virarea la bugetul de stat a unor sume provenite din sursele proprii de finanţare ale operatorilor economici cu capital majoritar de stat.

Contribuţiile de asigurări colectate la bugetul general consolidat s-au diminuat cu 4,5%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Acestea au fost influenţate pe de-o parte de aceiaşi factori ca şi în cazul impozitului pe venit, iar pe de altă parte de măsuri specifice şi anume scutirea firmelor care angajează şomeri de la plata CAS, pe o perioadă de 6 luni şi facilităţi rezultate din reglementarea şomajului tehnic.

Încasările din venituri proprii ale bugetelor locale au crescut cu 14,3% ca urmare a modificărilor legislative cu privire la majorarea valorilor impozabile şi a amenzilor în domeniul impozitelor şi taxelor locale.

Analiza evoluţiei veniturilor bugetare în 2010 comparativ cu anul 2009 relevă acţiunea următorilor factori de influenţă: indicatori macroeconomici care au determinat un impact de 0,4 miliarde lei (din care – 0,2 miliarde la impozitul pe profit ca urmare a evoluţiei PIB; 2,2 miliarde ca urmare a evoluţiei indicelui preţurilor de consum în cazul TVA şi impozitului pe profit), modificări legislative, majoritatea adoptate în partea a doua a anului 2010 cu o influenţă de 4,9 miliarde de lei (din care 3,7 miliarde de lei, ca urmare a modificării cotei standard de TVA şi 1,8 miliarde lei ca urmare a creşterii cuantumului accizelor), colectarea veniturilor, care a reprezentat o influenţă de – 1,5 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat au totalizat 202,2 miliarde lei, cu o majorare în termeni nominali de 4,4% faţă de anul anterior (reducere de 1,9% în termeni reali). Ca procent din PIB, acestea au rămas la un nivel apropiat anului anterior (39,4%).

În structura cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat, s-au înregistrat următoarele evoluţii: cheltuielile de personal au scăzut cu 8,6%, ca urmare a măsurilor de austeritate luate de Guvern – reducerea cu 25% a drepturilor salariale cuvenite personalului din sectorul bugetar, în paralel cu îngheţarea salariilor cu excepţia celor minime, blocarea posturilor în sistemul public, reducerea plăţii orelor suplimentare şi continuarea aplicării programelor de restructurare a personalului din sectorul bugetar -, cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 4,0% în 2010 faţă de cele înregistrate în 2009 urmare şi a majorării cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata arieratelor, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 20%, influenţate de majorarea deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi şi angajării împrumuturilor pentru acoperirea acestora, înregistrându-se astfel un efort suplimentar în ceea ce priveşte plata ratelor de capital şi a dobânzilor, cheltuielile cu subvenţiile au scăzut cu 6,7%, datorită, în principal, măsurilor de raţionalizare în ceea ce priveşte restructurarea companiilor publice, reducerea subvenţiilor în agricultură, în tehnologiile vechi, căldura pentru populaţie etc, cheltuielile cu asistenţa socială au crescut cu 7,3% ca urmare a creşterii cheltuielilor cu ajutorul de şomaj,
cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi programe de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost pe anul 2010 în sumă de 33,7 miliarde lei, respectiv 6,6% din PIB.

Măsurile avute în vedere în anul 2010 s-au concentrat în principal pe reduceri de cheltuieli curente, care au avut cea mai importantă dinamică de-a lungul ultimilor ani şi au inclus, în primul semestru al anului, îngheţarea salariilor (cu excepţia celor aflate sub nivelul de 705 lei pe lună) la nivelul în plată la 31 decembrie 2009, din luna iulie 2010, iar drepturile salariale ale personalului bugetar au fost diminuate cu 25%.

În situaţia în care din aplicarea reducerii a rezultat o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma care s-a acordat a fost de 600 de lei. A fost continuată politica de înlocuire a unui angajat din 7 care părăsesc sistemul, nu s-au acordat premii şi nu a fost compensată activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă exclusiv prin ore libere plătite şi au fost reeşalonate la plată a titlurile judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în perioada 2012 – 2014.

Ultimele Articole