x


  • EUR
    4.8393
    USD
    4.2695
string(16) "instant-articles"

Așa arată OUG care vrea să salveze economia. Se dau milioane de lei

Cabinetul Orban va discuta în ședința de la ora 17 măsurile pe care le va lua pentru salvarea economiei.

Author: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 18.03.2020, 13:33

Guvernul Orban pregătește un proiect de OUG prin care intenționează să spirjine mediul de afaceri puternic afectat de epidemia de COVID-19. Actul normativ cuprinde modalitatea de acordare a creditelor pentru firme, dobânzi garantate de stat etc.

 

Actul normativ are în vedere următoarele modificări comparativ cu varianta promovată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA: redimensionarea creditelor ce vor fi garantate în cadrul Programului după cum urmează:

– unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe
credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a reditelor/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui eneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții valoarea maxima a finanțării este de 10.000.000 lei.

– Una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita
pragurile prevăzute anterior.

Subvenționarea dobânzii pentru creditele ce urmează a fi garantate după cum
urmează:

– Pentru creditele garantate în procent de 80%, Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții in procent de 50% din bugetul MFP in cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociata acestui program. Pentru creditele garantate în procent de 90%, Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții in procent de 100% din bugetul MFP in cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociata acestui program.
Stabilirea perioadei în care se subvenționează dobânda pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului, respectiv perioada de acordare a subvenției de dobânda este până la data de 31 martie 2021 de la momentul acordării creditului.

Acordarea subvenției de dobândă se menține în anii 2021-2022, începând cu luna aprilie 2021 doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020, și se stabilește prin de Hotărâre de Guvern.

Beneficiarii eligibili pentru acest program guvernamental sunt IMM care au obținut din partea Ministerului Economiei un atestat care certifica faptul ca au suferit pierderi de natura economica datorate epidemiei de Coronavirus in Romania.

Modificarea datei în care sunt urmărite îndeplinirea criteriilor prin care se solicită ca IMM-ul să nu fie în dificultate, să nu aibă credite restante sau datorii fiscale neachitate de la data solicitării creditului la data de 31.12.2019.

Recalibrarea duratei maxime a finanțărilor, respectiv creșterea perioadei de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de la 24 la 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

În vederea eficientizării Programului și facilitarea accesului IMM-urilor la Program, cheltuielile privind comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului, vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, in cadrul unei scheme de ajutor de minimis.

 

2. Având în vedere faptul că plata impozitelor locale datorate de către persoanele fizice, a fost amânat cu trei luni, termenul scadent fiind 30 iunie 2020 și ținând cont că majoritatea veniturilor unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale provin din impozite și taxe, pentru a se evita blocarea conturilor în caz de neplată a obligațiilor scadente aferente împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanțelor Publice, se propune ca pentru o perioada de trei luni să se amâne plata ratelor și dobânzilor aferente acestor împrumuturi.

Plata ratelor și dobânzilor datorate împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare, unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale, se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care înregistrează restanțe la plată. Împrumuturile își vor prelungi perioada creditului cu trei luni prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență.

3. În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României se propune instituirea unui mecanism care sa asigure flexibilitate in aprobarea operațiunilor acordate de către Eximbank S.A. în numele și contul statului care conduc la o expunere cumulată pe același debitor sau grup de debitori de peste 50 mil. Euro echivalent si sa permită asigurarea de urgență a fondurilor necesare activităților specifice necesare stării de urgență. Aceste prevederile aplică și operațiunilor efectuate până la data aprobării prezentei ordonanțe de urgență.

4. În contextul instituirii stãrii de urgențã pe teritoriul României conform Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României, Eximbank a acordat în nume și cont stat C.N. UNIFARM S.A. o facilitate de finanțare în valoare de 575 mil. lei pentru achiziția de urgențã de materiale și echipament sanitar. Ținand cont de necesitatea achizitiei in continuare a materialelor si echipamentelor sanitar necesare, Ministerul Finanțelor Publice acordă un împrumut din venituri rezultate din privatizare în valoare de 1.150.000.000 RON înregistrate în contul Trezoreriei Statului, cãtre UNIFARM S.A., pe o perioadã de 6 luni, având destinația de
rambursare a împrumutului acordat de Eximbank, în nume și cont stat, iar diferența se va utiliza pentru achiziția de urgențã de materiale și echipament sanitar, în contextul amenințãrii epidemiei cu Coronavirus în România.

Suma se asigură de Ministerul Finanțelor Publice, prin efectuarea operațiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 1.150.000,00 mii lei, determinat pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării. Echivalentul în lei al acestor sume se înregistrează în contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri rezultate din privatizare

În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu Compania Națională UNIFARM – S.A., în care vor fi precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de acordare și derulare a împrumutului.

 

5. Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Prorogarea termenului prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2), din Codul fiscal pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

6. Având în vedere, riscul de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 care există atât la nivel mondial, al Uniunii Europene cât și al României, și având în vedere contextul geostrategic actual de creștere a riscurilor nonmilitare, luând în considerare că pot deveni incidente situațiile de urgență în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru evitarea contactului dintre persoane și pentru a evita răspândirea infecției mai sus menționate, se propune:
– modificarea art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) în scopul prelungirii termenelor de depunere a notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și implicit a solicitări de restructurare a obligațiilor bugetare.

Astfel, se propune prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.

7. Se instituie pentru anul 2020 o normă derogatorie de la prevederile art.23 alin.(1) și (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de la prevederile art.6 alin.(2) din Legea privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul acordării posibilității promovării unei rectificări bugetare în primul semestru al anului.

În vederea asigurării în regim de urgență a fondurile necesare pentru aplicare măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate, se propune ca, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4), (8) – (10) și art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite să fie autorizați să efectueze virări de credite bugetare și credite de
angajament neutilizate.

De asemenea, se instituie obligația ordonatorilor principali de credite de a transmit Ministerului Finanțelor Publice situația virărilor de credite bugetare și de angajament efectuate conform prezentului act normativ în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării acestora.