Cum poți depune o contestație pentru o amendă de circulație

În cazul în care ați luat o amendă în trafic și considerați că ce vi s-a întâmplat a fost nedrept, atucni aveți o șansă să contestați amenda primită, iar șansele de câștig sunt foarte mari în unele cazuri.

Astfel, persoanele care consideră că măsura de amendare a fost una abuzivă și nu reflectă situația reală care a avut loc, aceștia pot face contestații pentru pentru a anula amenda primită.

În general, dosarul se poate soluționa în maximum două termene, adică doă luni de zile, în situația în care procedura de citare cu agentul constatator este legal îndeplinită. Procedura este foarte simplă.

Cum poți depune o contestație pentru o amendă de circulație

Persoana în cauză poate depune contestația unei amenzi de circulație la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, conform art. 31 din OG 2/2001.

În cazul persoanelor care au semnat pe loc procesul-verbal, aceasta este data din care curg cele 15 zile pe care le au la dispoziție să conteste amenda auto. De menționat este faptul că, șoferii care refuză să semneze procesul-verbal îl vor primi prin poștă cu confirmare de primire și din acel moment au 15 zile pentru contestații.

În ceea ce privește procesul-verbal completat, acesta este anulabil în condiţiile în care lipsesc, sunt greşite sau incomplete următoarele menţiuni: datele de identificare ale contravenientului, codul numeric personal, datele de identificare ale agentului constatator (nume, prenume, funcţia, instituţia), data şi locul încheierii procesului-verbal, descrierea faptei contravenţionale (data, ora, locul), lipsa semnăturii agentului constatator pe fiecare pagină a procesului verbal de contravenţie.

De asemenea, dacă conține ștersături, adăugiri sau orice alte modificări poate fi anulat, deci poate fi atacat pentru considerente de ordin procedural.

Trebuie menționat faptul că, în cazul unui proces verbal care conține date incorecte sau lipsă, există lanse mari de câștig în instanță.

În cazul în care între situaţiile consemnate şi situaţia factuala existentă în realitate se constată diferenţe semnificative procesul-verbal poate fi contestat pentru considerente de fond, însă standardul de probă impune dovedirea situației reclamate de petent și care răstoarnă prezumția relativă de adevăr a situației reținute în procesul verbal.

Mai exat, aveți nevoie de dovezi concrete, respectiv martori, înscrisuri, etc.

Trebuie să știți și ce trebuie să conțin dosarul atunci când v-ați hotărât să depuneți contestația:

 • contestația
 • o copie a procesului-verbal de contravenţie
 • alte documente justificative
 • dovada achitării taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 lei

Totodată, iată și datele pe care trebuie sa le cuprindă procesul-verbal de contravenţie, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001:

 •  data şi locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
 • datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;
 • descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
 • indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
 • posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
 • termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri