EXCLUSIV. Primele cifre ale RESTRUCTURĂRII! Instituția de unde dispar 600 de oameni

0
36
EXCLUSIV. Primele cifre ale RESTRUCTURĂRII! Instituția de unde dispar 600 de oameni

Noul Minister al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va avea maxim 1.146 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor și 49 posturi pentru demnitari și posturi aferente cabinetelor demnitarilor, conform unui proiect de act normativ al Cabinetului Orban. Entitatea a preluat atribuțiile de la patru ministere din Cabinetul Dăncilă: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerul Turismului. Toate aceste patru foste instituții cumulau în luna august 1.806 posturi ocupate (Economia – 900, Energie – 292, Mediul de Afaceri – 437, Turism – 177). Asta înseamnă că până la 600 de posturi dispar în noul minister. Rămâne de văzut câte din acestea vor fi salvate în alte entități pentru că ani de zile în instituțiile românești a funcționat foarte bine practica detașărilor. De exemplu, un angajat de la Garda de Mediu era detașat la Ministerul Mediului, pe bani mai mulți, unul de la o companie energetică era detașat la Ministerul Energiei etc.

 

Practica aceasta a detașărilor a fost semnalată de premierul Ludovic Orban. „Studiem foarte atent politica detașărilor. S-a ajuns la o situație în care un procent semnificativ de angajați din sectorul public ocupă funcții publice prin detașare. Nu mi se pare un lucru normal, în momentul în care un om este angajat într-o instituție public, sigur, trebuie să fie angajat prin concurs, dar trebuie să gireze toate activitățile care fac parte din fișa postului și să nu mai fie această instabilitate generată de politica detașărilor”, a anunțat Orban.

 

Conform notei de fundamentare a proiectului amintit, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită:

a) atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea acestor ministere, după caz;

b) atribuţiile privind exercitarea calităţii de acţionar al statului la operatorii economici prevăzuţi la lit. a), precum şi cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;

c) orice alte atribuţii exercitate de aceste ministere, stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaţionale sau altor acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor preluate.

 

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român la operatorii economici pentru care îndeplinește calitatea de minister de resort conform lit f) a art 3 din OUG 88/1997, privind privatizarea societăților, cu modificările și completarile ulterioare. Conform OUG 682019, operatorii economici sunt cei care s-au aflat sub autoritatea, în coordonarea sau subordinea ministerelor anterior indicate, respectiv: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerul Turismului, cu excepția Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.si a Societații Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş, conform alin (5) si (6) din cuprinsul art 11 din OUG 68/2019.

 

Începând cu data intrării în vigoare a OUG 68/2019, în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, în care statul este chemat în judecată în calitate de acţionar la operatorii economici menționați, interesele statului sunt reprezentate, în condiţiile legii, de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, până la soluţionarea definitivă a acestora, cu excepția situației prezentate în cuprinsul alin (5) al art 2 din cuprinsul OUG 68/2019 și a celei indicate în alin (10) din art 11 al ordonanței de urgență menționate. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri s-a subrogat, prin efectul art 12 din OUG 68/2019 în toate drepturile, obligaţiile, contractele, deciziile de finanţare, ordinele de finanţare, acordurile şi litigiile instituţiei, structurii sau activităţii preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.

 

Structura organizatorică propusă se realizează cu respectarea art 63 și art 391, funcționarii publici ai instituției reorganizare conform OUG 68/2019 fiind numiți cu aplicarea prevederilor art 518 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Ca și modificări intervenite la nivelul structurilor organizatorice, se enunță: preluarea structurilor de la Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat si a celor de la Ministerul Turismului, instituții publice care se desființează urmare a fuziunii prin absorbție cu Ministerul Economiei, care se reorganizeaza; personalul existent în structurile funcționale cu caracter general aflate la nivelul structurilor Ministerului Economiei se numește în condițiile art 518 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ în cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, structurile modificându-și denumirea cu aplicarea art 391 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; personalul din cadrul ministerelor desființate, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală, care desfăşoară activităţi ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică, va fi numit în funcţii publice de execuţie în baza 612 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019 şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice.

  • personalul care nu se află sub incidența prevederilor OUG nr. 57/2019, va fi preluat cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • înființarea ca direcții generale, cu respectarea art 391 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, a structurilor denumite: Departament de Comerț Exterior, Investiții Străime și Afaceri Europene, Departament pentru Energie și Departament pentru Turism, constituite din posturi existente la această dată în cadrul aparatului propriu al ministerelor care se desființează,

 

 

Astfel:

– se înființează Departamentul de Comerț Exterior, Investiții Străine și Afaceri Europene în cadrul aparatului propriu al ministerului, prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor de specialitate ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza precum si cele ale Ministerului Economiei, care se reorganizeaza.

– se înființează Departamentul pentru Energie în cadrul aparatului propriu al ministerului, prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor de specialitate ale Ministerului Energiei, care se desființează.

– se înființează Departamentul pentru Turism în cadrul aparatului propriu al ministerului, prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor de specialitate ale Ministerului Turismului, care se desființează.

– se reorganizeaza Direcția Administrare Participații, Guvernanță Corporativă și Insolvență în Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului și Privatizare prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza precum si a celor de la Ministerul Economiei care desfășoară activitățile specifice, respectiv prin modificarea denumirii prin aplicarea art 391 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

– se reorganizeaza Direcția Corp Control Ministru în Direcția Antifrauda, Anticorupție și Programe Comunitare și în Serviciul Corp Control Ministru, prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor suport ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza precum si a celor aferente Ministerului Economiei care desfăsoară activitățile specifice, respectiv prin modificarea denumirii prin aplicarea art 391 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

– se reorganizează Compartimentul Informații Clasificate în Biroul Informații Clasificate și Structura de Securitate prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor suport ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza precum si cele ale Ministerului Economiei, care desfășoară activitățile specifice respectiv prin modificarea denumirii prin aplicarea art 391 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

– se reorganizează Compartimentul Unitatea de Politici Publice în Compartimentul Unitatea de Politici Publice și Control Intern Managerial prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor suport ale ministerelor care se desființează precum si cele ale Ministerului Economiei, care desfășoară activitățile specifice, respectiv prin modificarea denumirii prin aplicarea art 391 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

– se reorganizează Direcția Resurse Umane și Relații Publice din cadrul Ministerului Economiei conform celor anterior menționate și prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor suport ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza;

– se reorganizează Direcția Buget, Financiar – Contabilitate din cadrul Ministerului Economiei în Direcția Generală Buget, Financiar – Contabilitate, conform celor anterior menționate și prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor suport ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza, respectiv prin modificarea denumirii prin aplicarea art 391 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– se reorganizează Direcția Juridică și Relații Instituționale din cadrul Ministerului Economiei în Direcția Generală Juridică și Relații Instituționale conform celor anterior menționate și prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor suport ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza, respectiv prin modificarea denumirii prin aplicarea art 391 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;.

– se reorganizează Direcția Investiții, Achiziții Publice, Servicii Interne și IT din cadrul Ministerului Economiei, în Direcția Generală Investiții, Achiziții Publice, Servicii Interne și IT, conform celor anterior menționate și prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor suport ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza, respectiv prin modificarea denumirii prin aplicarea art 391 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, conform dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al ministrului economiei:

– numărul posturilor de conducere se încadrează în procentul de maxim 12% din numărul total de posturi aprobate.