GAURA NEAGRĂ a sportului românesc! Arenele care au dispărut din acte, din circuit, din memorie

0
GAURA NEAGRĂ a sportului românesc! Arenele care au dispărut din acte, din circuit, din memorie

După anul 1990, patrimoniul a suferit diminuări consistente. Astfel, multe dintre terenurile şi imobilele care făceau parte din bazele sportive au fost retrocedate în baza prevederilor legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Unele dintre bazele sportive au fost demolate pentru a face loc unor investiții imobiliare sau mari centre comerciale. Au existat și cazuri în care au fost făcute renovări și modernizări ale bazelor sportive, unele dintre acestea nerespectând însă normele europene, se arată în raportul „Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului”, realizat de Curtea de Conturi.

Astfel, în proiectul privind strategia de dezvoltare a sportului în România pentru perioada 2016-2032 este subliniat faptul că „infrastructura din sistemul național pentru educație fizică şi sport este în proporție de 75% una de nivelul anilor 1980. Ea este insuficientă şi de calitate slabă şi, în prezent, necesită o modernizare la nivelul cerințelor europene și ale federațiilor sportive internaționale, atât pentru pregătirea şi desfășurarea competițiilor sportive oficiale, cât şi pentru utilizarea lor în activități recreative. În același stadiu se află şi bazele sportive aflate în administrarea consiliilor locale, făcându-se în acest sens doar pași timizi în modernizarea dotărilor“.

 

Identificarea patrimoniului sportiv aflat în administrarea MTS și a unităților subordonate, la nivelul anului 1990

Au fost identificate documente privind inventarierea patrimoniului aferentă anului 1990 doar la 18,3% dintre entitățile auditate subordonate MTS , iar la restul de 81,7% dintre entități nu au fost identificate documente, principalul motiv al lipsei acestora fiind prevederile legislative cu privire la termenul de păstrare (5 ani). Pentru majoritatea entităților nu a putut fi stabilită situația reală a patrimoniului sportiv, respectiv a bazelor sportive aflate în administrare, la
nivelul anului 1990.

 

Existența, la nivelul unităților subordonate MTS, a inventarelor anuale ale patrimoniului sportiv pentru perioada 1990-2016

Au putut fi identificate documente privind inventarierea patrimoniului pentru toată perioada analizată doar la 21% dintre untitățile auditate subordonate MTS care au avut/au în administrare baze sportive, iar la restul de dintre entități, nu au fost identificate documentele pentru întreaga perioadă auditată.

 

Chiar și în situația în care au fost identificate documente privind inventarierea anuală, la majoritatea entităților auditate au fost constatate deficiențe cu privire la modul de întocmire a acestora, având un impact negativ asupra exactității și realității datelor prezentate. Având în vedere că la 79% din entitățile auditate nu au fost identificate documente de inventariere pentru întreaga perioadă și că au existat inadvertențe în aplicarea consecventă a prevederilor legale privind înregistrarea în contabilitate a modificărilor patrimoniale, concluzia care se desprinde din cele prezentate mai sus este aceea că inventarele identificate nu oferă o imagine fidelă și reală a patrimoniului existent, în perioada 1990 -2016.

 

Ieşiri de active din patrimoniul unităţilor subordonate Ministerului Tineretului şi
Sportului

– transferurile de baze sportive către unități administrativ-teritoriale. În perioada 1990 – 2016, un număr de 218 baze sportive (arene de box, patinoare artificiale, stadioane de atletism, stadioane municipale, săli polivalente, complexuri sportive, terenuri sportive / părți din acestea,
diverse piste, bazine de înot, hoteluri, cantine sportive, ștranduri municipale etc.);

– diverse alte transferuri de active către: Ministerul Educației Naționale, Compania Națională de
Investiții „C.N.I.” – S.A. pentru efectuarea de investiții / construcție de baze sportive noi, Ministerul Economiei și Finanțelor prin Garda Financiară, etc;

– retrocedări / restituiri către foștii proprietari de drept de baze sportive sau părți din acestea,
conform sentințelor judecătorești;

– dezafectarea / casarea diverselor active deteriorate;

– diminuări ale patrimoniului sportiv provenite din neconcordanțe existente între evidența faptică și cea scriptică: construcții care faptic nu mai există, delimitări diferite între evidențele cadastrale și situația faptică de pe teren, active a căror structură faptică nu mai corespunde cu situațiile existente în contabilitate, diverse diferențe de suprafață apărute ca urmare a măsurătorilor cadastrale, diferențe între suprafețele din actele normative care reglementează
patrimoniul entităților și cele existente în cărțile funciare, părți din active care figurează atât în
administrarea MTS, cât și în administrarea UAT.

 

Pierderi din patrimoniul sportiv, generate de inacțiunea / acțiunea tardivă a MTS

 

Active aflate în proprietatea statului și atribuite în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret și a Clubului Spotiv Municipal Bistrița Năsăud au ieșit din patrimoniu, fără temei legal, fiind astfel scoase din domeniul public al statului și trecute în patrimoniul Sport Club “Gloria Sport Bistrița” SA și ulterior, în cel al Asociației “Fotbal Club Gloria” Bistrița.

 

Un imobil aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Tulcea a fost cuprins în capitalul social al unei societăți comerciale, fiind astfel scos, fără temei legal, din domeniul public al statului. Ulterior, imobilul a intrat în proprietatea privată a unei persoane fizice, ca urmare a lichidării patrimoniului societății, care a intrat în procedura falimentului.

 

Construcțiile aferente Stadionului Mecanica din municipiul Alba Iulia, aflate în patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia (unitate subordonată MTS), au fost preluate în patrimoniul UAT Alba Iulia prin hotărâre a Consiliului Local, fiind ulterior desființate. Deși dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia impuneau existența unei hotărâri de guvern prin care trebuia să se aprobe transferul din patrimoniul statului în patrimoniul unității administrativ-teritoriale a bunurilor respective. În acest caz un astfel de act normativ nu a fost identificat.

 

 

Dezafectarea bazei sportive ”Cabana nautică”, în suprafață de 173,63 m.p., situată în Brăila, Faleza Dunării, în cursul anului 2005 și preluarea în administrare a terenului de către Primăria Brăila s-a făcut fără respectarea prevederilor legale, întrucât terenul pe care se afla această bază aparține domeniului public al statului, iar transmiterea dreptului de administrare se face numai pe bază de hotărâre de guvern.

 

La Clubul Sportiv Viitorul Vaslui s-a constatat faptul că terenul de zgură în suprafață de 9.883,6 m.p., aflat în patrimoniul acesteia, nu se află în folosința efectivă a entității.

Baza sportivă ”patinoar artificial” s-a aflat în proprietatea statului român și în administrarea Agenției Naţionale pentru Sport prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiș până la finele anului 1996 când, printr-o hotărâre a Consiliului Local Timiș, respectiv în lipsa unei hotărâri de guvern, a fost intabulată în proprietatea municipiului.

În anul anul 2016, Corpul de Control al ministrului tineretului și sportului a efectuat un control la Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti (DSTMB), în urma căruia a rezultat că o suprafață de teren de 69.841,68 mp. aferentă bazei sportive Oltenița, a fost scăzută din evidența contabilă fără documente justificative. Raportul de control a fost contestat de către conducerea DSTMB la Tribunalul Municipiului București. Se constată astfel o diminuare a suprafeței bazei sportive, în lipsa unui act normativ care să reglementeze trecerea bunurilor în proprietatea unei alte entități.

 

 

Imobilul denumit ”Vestiar”, compus din clădire și teren aferent în suprafață de 500 m.p., a fost transmis în administrarea definitivă a Clubului Sportiv Târgoviște de către Consiliul Popular Județean Dâmbovița prin Decizia nr. 65/1981. Terenul în suprafață de 500 m.p. nu a fost
înregistrat în evidența tehnico – operativă și/sau contabilă a entității, iar imobilul ”Vestiar” figurează în listele de inventariere prezentate de entitate, până la nivelul anului 1999, după acest an nemaifiind evidențiat în niciun document, entitatea neprezentând date, informații și documente în legătură cu ieșirea din patrimoniu a acestuia.

 

 

Activul ”Cabana pentru biatlon”, aflat în Poiana Brașov, imobil proprietate publică a statului, a fost transmis spre administrare Clubului Sportiv Municipal Brașov de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brașov în anul 2001. Această construcție nu a putut fi intabulată de către
entitate, deoarece nu existau documente cu privire la atestarea statutului juridic al terenului aferent construcției, precum și al construcției în sine. S-a constatat faptul că acest activ nu mai există fizic din anul 2013, în condițiile în care, încă de la momentul preluării, baza sportivă era dezafectată, nefuncțională, într-o stare avansată de degradare. Cabana a fost demolată de persoane necunoscute fiind sustrase toate materialele și obiectele care constituiau construcția.

 

În cursul anului 1996, Bazinul Olimpic din Cluj-Napoca a fost transmis din dministrarea Direcţiei
Judeţene pentru Sport şi Tineret Cluj, unitate subordonată Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Cluj, prin Clubul Sportiv Școlar ”Viitorul”. Transmiterea s-a realizat în baza protocolului încheiat între cele două entități, fiind invocate prevederile Decretului nr. 409/1955 privind reglementarea transmiterii bunurilor în proprietatea statului și ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice. Nu a fost identificat niciun act administrativ pentru aprobarea acestui transfer, așa cum stipula Decretul nr. 409/1955.

 

 

Înscrieri eronate, în evidențele cadastrale, a dreptului de proprietate / administrare

 

Au fost constatate cazuri în care bazele sportive, aflate în proprietatea statului și în administrarea unităților subordonate MTS, figurează în documentele specifice de evidență
cadastrală și publicitate imobiliară având alte entități în calitate de proprietari/administratori, sau datele înscrise nu corespund realității. Aceste cazuri sunt:

– Clubul Sportiv Municipal Brăila – bazele sportive ”Complex Sportiv Carantina” și ”Stadion de atletism”;

– Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureșului – baza sportivă ”Pârtie de sanie Sărmaș – Subcetate”;

– Sport Club Municipal Deva – baza sportivă ”Sala olimpică de gimnastică”

– DT Bistrița – Sala polivalentă

– Clubul Sportiv Unirea Focşani – bazele sportive “Complex Sportiv Focşani Sud” şi “Stadionul Tineretului”.

 

Neconcordanțe privind suprafețele bazelor sportive înscrise în documentele de
predare/primire a acestora

Au fost constatate cazuri în care datele tehnice aferente activelor (terenuri/clădiri) din structura bazelor sportive înscrise în documentele de predare/primire încheiate de către unitățile subordonate MTS cu alte entități sunt neclare. Cazurile respective sunt următoarele:

– Clubul Sportiv Târgoviște – baza sportivă „Stadionul Municipal Târgoviște”

– Clubul Sportiv Crișul Oradea – baza sportivă ”Sala Sporturilor”;

– Complexul Sportiv Naţional Sala Polivalentă București – baza sportivă ”Arenele Romane”;

– Clubul Sportiv Municipal Sibiu – bazele sportive ”Teren rugby” și ”Sala de box”.

 

Neclarități generate de lipsa documentelor justificative privind intrarea / ieșirea /
modificarea patrimoniului sportiv

 

Patrimoniul Clubului Sportiv Satu Mare a fost modificat în anul 2000, prin înregistrarea activului
”Sala de lupte și vestiare atletism”, fără să existe documente justificative privind dobândirea acestuia.

Nu au fost identificate în arhiva Clubului Sportiv Municipal Dunărea Galați documentele referitoare la predarea-primirea bazelor sportive date în administrarea clubului prin OMTS nr. 295/1991.

Nu au fost identificate documente justificative din care să reiasă veridicitatea informațiilor privind datele existente în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în cazul bazei sportive ”Clădire zid (sală sport lupte)” aflată în administrarea Clubului Sportiv Târgoviște.

 

Transferul bunurilor din patrimoniul sportiv aflat în administrarea MTS/US, în
administrarea altor entități

 

Pe baza istoricului legislativ au fost identificate un număr de 115 acte normative prin care s-a reglementat situația intrărilor/ieșirilor unui număr de 240 de baze sportive, aflate în administrarea MTS/US. Transferul bazelor sportive aflate în patrimoniul MTS către alte entități s-a efectuat, în general, cu respectarea normelor legale în vigoare de către majoritatea entităților auditate. În concluzie, transferul bazelor sportive aflate în administrarea MTS, prin unitățile subordonate, s-a efectuat în mare măsură cu respectarea dispozițiilor legale specifice în marea lor majoritate, excepțiile neavând un impact semnificativ asupra imaginii generale a
modului de efectuare a acestora. Dintre criteriile care au stat la baza transferurilor, ponderea cea mai importantă o reprezintă imposibilitatea MTS de a asigura fondurile necesare întreținerii/reparațiilor/ modernizărilor acestor baze.

 

Verificarea de către MTS/US a respectării obligației legale de menținere de către noii
administratori a destinației activelor transferate, precum și a celorlalte obligații ale acestora, instituite conform dispozițiilor legale specifice

La nivelul MTS, doar 17% dintre direcțiile județene pentru sport și tineret şi-au îndeplinit atribuția legală, prin verificări efectuate periodic. Motivele invocate pentru neefectuarea acestor
verificări, atunci când ele se impuneau, au fost următoarele:
– nu au cunoștință de existența atribuțiilor de verificare,
– au considerat că doar MTS are această obligație,
– nu s-a impus verificarea deoarece bazele transferate nu erau funcționale,
– comisia de verificare constituită nu a întocmit niciun document,
– nu exista impunere în acest sens prin HG prin care a fost reglementat transferul,
– menținerea destinației era doar în obligația entității primitoare conform HG de transfer.

 

Măsurile dispuse în cazul constatării nerespectării de către noii administratori a destinației bunurilor transferate, precum și a celorlalte obligații ale acestora, instituite conform dispozițiilor legale specifice

Obligația menținerii de către noii administratori a destinației bazelor sportive primite prin
transfer de la MTS/US este reglementată de prevederile Legii educației fizice și a sportului nr.
69/2000 precum și de Hotărârile de Guvern privind organizarea și funcționarea MTS, emise în
perioada auditată, respectiv HG nr. 462/1994 și HG nr. 405/1997. În cazurile în care s-au efectuat verificările legale și s-au constatat situații de nerespectare a menținerii destinației bazei sportive de către noul administrator, entitățile subordonate MTS au procedat la comunicarea situațiilor respective către MTS și solicitarea de sprijin în rezolvarea punctuală a acestora, solicitări neconcretizate uneori în rezolvarea situațiilor apărute. Auditul efectuat a pus în evidență unele cazuri în care noii administratori ai bazelor sportivetr ansferate nu au procedat la păstrarea destinației acestora, total sau parțial.

Aceste situații se prezintă astfel:

Baza sportivă tip „arenă de box” a fost transferată în anul 2002 din patrimoniul sportiv aflat în
administrarea MTS / Clubului Sportiv Municipal Brăila în domeniul public al municipiului Brăila. Baza sportivă are a făcut obiectul transmiterii nu mai este funcțională din anul 2006.

 

 

Complexul sportiv ”Victoria Cetate” a figurat în inventarele Clubului Sportiv Municipal Unirea
Alba Iulia începând cu anul 1989 și până în anul 2003, când a fost transmis din proprietatea publică a statului și administrarea MTS în proprietatea Municipiului Alba Iulia și administrarea consiliului local. Acestuia i s-a schimbat parțial destinația, prin desființarea terenului III de fotbal (de zgură), în suprafață de 4.645 m.p. și construirea a trei blocuri de locuințe sociale, contrar Hotărârii de Guvern prin care s-a aprobat transferul către UAT, care stipula și obligația de menținere a destinației bazei sportive.

 

Baza sportivă pistă aeromodele în suprafață de 2.144 m.p. face parte din domeniul public al
statului, fiind dată în administrarea Clubului Sportiv Viitorul Vaslui din subordinea MTS. Începând cu anul 1996, acest teren este utilizat de către Consiliul Local al Municipiului Vaslui,
aici fiind amenajat parte din bazarul municipal.