TRANSELECTRICA, șir interminabil de abateri și nereguli

Modul de administrare a patrimoniului operatorului național de transport energie electrică – CNTEE Transelectrica SA – nu a fost în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu a respectat, sub toate aspectele, principiile legalității, regularității și economicității, se arată într-un raport al Curții de Conturi.

 

Ministrul Voiculescu demontează o minciună rostogolită de PSD-iști

 

 

Transelectrica, deținută de statul român, a prezentat în situațiile financiare încheiate la 31.12.2019, terenuri a căror valoare a fost majorată nejustificat cu suma de 998 mii lei, ca urmare a evaluării unui teren în suprafață de 557,5 mp, prin luarea în calcul a unei suprafețe mai mari (1.115 mp) decât suprafața înscrisă în actele care atestă proprietatea (557,5 mp). Iar în cazul unui teren în suprafață de 328,14 mp s-a continuat menținerea acestuia în evidența contabilă, în condițiile în care instanța de judecată a anulat certificatul de atestare a dreptului de proprietate și a dispus radierea intabulării din Cartea funciară a dreptului de proprietate al CNTEE Transelectrica SA.

 

SURSE: Percheziții la zeci de firme și instituții publice apropiate de Darius Vâlcov

 

 

 

Compania nu a înregistrat în mod distinct obligațiile de plată reprezentând componenta variabilă, rezultată din contractele de mandat ale foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere/Directorat, iar cheltuielile de natură salarială aferente nu au fost reflectate în situațiile financiare încheiate pe perioada desfășurării mandatului membrilor în cauză. Pentru aceste persoane, în cursul anului 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 17.097 mii lei, în baza a șase sentințe judecătorești executorii, astfel că obligațiile au fost constituite la data
efectuării plății și la nivelul sumelor rezultate din sentințele judecătorești, afectând astfel rezultatele financiare și repartizarea profitului net.

Societatea nu a majorat capitalul social cu valoarea a 17 terenuri în suprafață totală de 18.759,20 mp, în sumă estimată de 12.901 mii lei și pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate.

Transelectrica nu a realizat integral investițiile cuprinse în Programele anuale de investiții, acestea fiind realizate astfel: 57,9% în anul 2017, 37,8% în anul 2018 și 86,6% în anul 2019. În cazul a trei contracte de modernizare stații, nu a realizat investițiile în condițiile și la termenele din contractele încheiate, fiind încheiate acorduri de încetare a contractelor, cu acordul părților, după care au fost efectuate demersuri de continuare a lucrărilor rămase nerealizate, la alte valori, mult mai mari, și cu prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor.

Compania a imobilizat fonduri bănești (7.170 mii euro) la dispoziția unui executant de lucrări de
retehnologizare stație, prin acordarea de la începutul derulării contractului a unui avans de 30% din valoarea produselor și lucrărilor aferente, avans care n-a fost justificat anual și nici în termenul de 36 de luni stabilit inițial prin contract, prin produse/lucrări executate. Din avansul acordat în 2017 a rămas nejustificată, la data verificărilor, suma de 7.113 mii euro, pentru care, la Obiecțiunile transmise la Curtea de Conturi, a fost prezentată scrisoarea de garanție bancară cu valabilitate până la data de 12.01.2021. Cu două zile înainte de expirarea termenului de finalizare a contractului, prin act adițional, s-a convenit prelungirea duratei de execuție cu 250 de zile.

CNTEE Transelectrica SA a efectuat plăți în sumă de 12.461 mii lei către Societatea Teletrans SA, pentru „servicii de asigurare a continuității afacerii și recuperării în urma dezastrelor” într-un spațiu închiriat de la un furnizor privat de servicii, în condițiile în care, potrivit Legii energiei, licențelor de transport și sistem, activitatea de transport a energiei electrice este de importanță majoră în planul de securitate național, CNTEE Transelectrica având responsabilitatea funcționării sigure a Sistemului Energetic Național. Facturile emise de SC Teletrans SA au fost acceptate la plată fără a avea documente justificative care să certifice prestarea lor, fiind prezentate procese-verbale de recepție servicii, întocmite în mod formal.

Compania a decontat foștilor salariați, pensionați după data de 30.09.2000, facturi de energie conținând cantități de energie electrică la nivelul stabilit prin Contractul colectiv de muncă, de până la 1800 kwh/an (în perioada 2017-2018) și până la 2000 kwh/an în anul 2019, peste cota legală de 1200 kw/an, fapt ce a condus la efectuarea de plăți nedatorate în sume estimate de 107 mii lei.

CNTEE Transelectrica SA nu a respectat prevederile legale privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului. Deși au trecut aproximativ trei ani de la declanșarea procedurii de selecție, aceasta nu a fost finalizată până la data finalizării misiunii, termenele pentru declanșarea procedurii de selecție fiind expirate. În perioada 2017-2019, numirea membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului s-a realizat prin mandate provizorii. În această perioadă de provizorat, mandatele nu au fost însoțite de un plan de administrare prin care se asigură realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de AGA pe parcursul unei perioade de patru ani.
În cazul a trei membri ai Directoratului numiți provizoriu, CNTEE Transelectrica SA a acordat avantaje de natură salarială, reprezentând cheltuieli cu chiria și transportul, în sumă de 137 mii lei, fără ca aceste avantaje să fie cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, fără a avea fixate limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului de către Adunarea Generală a Acționarilor și fără ca acestea să fie consemnate în situațiile financiare anuale și în Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare a Consiliului de Supraveghere.

 

Remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. În cazul a șapte membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, deși aceștia au fost numiți pe o durată de șase luni, CNTEE Transelectrica SA a plătit indemnizația fixă pentru șapte luni, fapt ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite în sumă de 31 mii lei. De asemenea, în cazul membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, desemnați în calitate de membri ai Comitetului de Securitate Energetică, s-au acordat indemnizații fixe lunare brute la valoarea maximă de 5.319 lei/lună (100%) și nu cele stabilite prin contractele de mandat, de 90%, în condițiile în care constituirea Comitetului de Securitate Energetică nu a fost prevăzută în Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA și nici nu s-a făcut dovada că acesta a funcționat, nefiind prezentate rapoarte/procese-verbale cu privire la activitatea desfășurată în cadrul Comitetului. Prin urmare, în anul 2019, CNTEE Transelectrica SA a efectuat plăți suplimentare membrilor Consiliului de Supraveghere, în sumă de 12,7 mii lei.

Ca urmare a desfacerii contractelor individuale de muncă în cazul a patru angajați, având la bază sentințe definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată, CNTEE Transelectrica SA a plătit despăgubiri în sumă netă de 222,9 mii lei și cheltuieli de judecată în sumă de 14 mii lei, pentru care nu a întreprins măsuri de recuperare de la persoanele vinovate. De asemenea, Compania nu a urmărit recuperarea de creanțe în sumă de 78.595 mii lei în cadrul termenului legal de prescripție.

Prezentarea constatărilor rezultate în urma acțiunilor de verificare efectuate la entitățile subordonate

La Sucursala de Transport Constanța s-a constatat că nu în toate cazurile au fost respectate clauzele contractuale, în sensul că pentru executarea cu întârziere a obligațiilor asumate prin contract, entitatea verificată a stabilit valoarea dobânzilor în raport cu prețul din contract, fără a lua în calcul și TVA-ul aferent contractului.

Sucursala de Transport București a efectuat plăți nejustificate de 19,2 mii lei ca urmare a actualizării nelegale a prețurilor aferente contractului de prestări servicii de pază, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de 4,1 mii lei. În timpul misiunii de audit, entitatea a stabilit întinderea prejudiciului și a recuperat sumele constatate.

La Sucursala de Transport Timișoara nu au fost respectate prevederile contractuale și legale cu privire la stabilirea, evidențierea și urmărirea la încasare a drepturilor de creanță ce derivă din neexecutarea de către prestator a obligațiilor stabilite prin contract, având consecință în nereflectarea în contabilitate a drepturilor reale de încasat, în sumă de 505 mii lei. În timpul misiunii de audit de conformitate s-au dispus măsurile legale de remediere a deficiențelor prezentate, fiind efectuate operațiunile legale de stabilire corectă și înregistrare a dobânzilor penalizatoare cuvenite în valoare de 505 mii lei.

La Sucursala de Transport Pitești nu au fost calculate, înregistrate și urmărite spre încasare penalitățile contractuale în sumă de 96,9 mii lei pentru nerespectarea de către executant a obligațiilor contractuale. Nu au fost respectate reglementările specifice privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului, astfel în cazul retehnologizării Stației 400/220/110 kV Bradu (mijloc fix aflat în proprietatea statului și cedat spre folosința CNTEE Transelectrica SA – ST Pitești, prin concesionare) s-a efectuat retragerea definitivă din exploatare a unor mijloace fixe componente ale stației fără
ca, în prealabil, să existe un act normativ emis în regim de putere publică (hotărâre de guvern) pentru aprobarea trecerii acestor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

La Sucursala de Transport Sibiu a fost recunoscută și evidențiată pe cheltuieli cu reparațiile o parte din valoarea modernizării clădirii „Sediu corp B CE Brașov”, în condițiile în care lucrarea reprezintă o investiție efectuată la o imobilizare corporală, având influență asupra impozitului pe profit și asupra profitului net de repartizat la nivelul CNTEE Transelectrica SA. Totodată, nu au fost calculate, înregistrate, urmărite și încasate penalități în sumă de 7,5 mii lei pentru nerespectarea de către prestator a obligațiilor contractuale.

 

 

 

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed