Nu s-au găsit probleme la fondurile de pensii

0
Nu s-au găsit probleme la fondurile de pensii

Autoritatea de Supraveghere Fi­nan­ciară (ASF) a anunţat printr-un co­mu­nicat de presă că verificările so­li­citate fondurilor de pensii private în pri­vinţa deţinerilor de acţiuni din por­to­foliu s-au încheiat şi nu au fost iden­tificate probleme.

Autoritatea de Supraveghere Fi­nan­ciară (ASF) a anunţat printr-un co­mu­nicat de presă că verificările so­li­citate fondurilor de pensii private în pri­vinţa deţinerilor de acţiuni din por­to­foliu s-au încheiat şi nu au fost iden­tificate probleme.   ZF a scris vineri, 20 sep­tembrie, că ASF a în­ce­put verifi­ca­rea porto­fo­li­ilor de acţiuni ale fon­du­rilor de pensii şi că le-a ce­rut acestora să nu tranzac­ţioneze acţiuni vi­neri şi nici luni, 23 sep­tem­brie. Mă­su­ra a fost lua­tă după ce a de­ve­nit pu­blic furtul de ac­ţiuni în va­loare de 200.000 deeuro din contul Anei Maria Mihăescu, şefa misiunii IFC România.     „Din verificările făcute în zilele de 20 şi 23 septembrie 2013, atât de către ad­ministrator, cât şi de către ASF, nu re­zultă că deţinerile fondurilor de pen­sii au fost afectate de activităţi de natură să pună în pericol deţinerile partici­pan­ţilor. Demersul a constatat că porto­fo­liile raportate de depozitari la data de 13 septembrie, completate cu tranzac­ţiile efec­tuate de fondurile de pensii în pe­rioada 13-19 septembrie 2013, cores­pund cu activele aflate în custodie la 23 sep­tembrie 2013“, potrivit ASF.     „Deşi înţelegem şi suntem de acord cu necesitatea supravegherii pruden­ţia­le stricte şi a unor măsuri preventive de con­trol din partea ASF, reiterăm im­por­tanţa faptului ca aceste măsuri să nu in­ducă perturbări în acti­vitatea fon­durilor de pen­sii. De asemenea, ne ex­pri­măm convinge­rea că ori­ce control venit din par­tea oricărei insti­tuţii a sta­tu­lui va ajunge la ace­laşi rezultat de cer­tificare a siguranţei ope­raţiu­nilor fon­durilor de pensii“, au spus oficialii Aso­ciaţiei pentru Pensii Pri­vate Ad­mi­nistrate Pri­vat din România (APAPR).     Verificările, de na­tu­ră preventivă, au luat în calcul posi­bilitatea ca deţi­ne­ri­le de ac­ţiuni să se afle atât la custozi, cât şi la in­termediari sau la Depozitarul Central. Toţi admi­nis­tratorii fondurilor de pensii au încheiate contracte de de­po­zitare cu in­­stituţii bancare care oferă şi servicii de cu­stodie, iar verifică­rile au constatat că toa­te fon­durile de pensii utilizează efectiv ser­viciile de custodie ale băncii depozitare.   Alte măsuri ale ASF, care ar putea rezulta după aceste verificări, urmează să fie luate de comun acord cu ad­mi­nis­tratorii fondurilor de pensii în ve­derea maximizării siguranţei funcţionării siste­mului de pensii private.     Fondurile de pensii obligatorii sunt cei mai mari investitori în acţiuni de pe pia­ţa locală de capital, cu investiţii de 1,2 mld. lei în acţiuni. Acţiunile pe care le deţin fondurile de pensii sunt păs­tra­te în custodia unei bănci, care verifică zil­nic dacă acţiunile raportate de fon­duri există în portofoliu şi certifică în fie­care zi dacă valoarea acţiunilor ra­portată de fond este corectă.     „Spre deosebire de tranzacţiile efec­tuate pe bursa de persoanele fizice sau alţi investitori, care îşi fac decon­tările prin societăţile de brokeraj, în cazul fondurilor de pensii un element vital de siguranţă este banca depo­zita­ră, instituţie supravegheată atât de ASF, cât şi de BNR, prin norme pru­den­ţiale stricte. Băncile depozitare ve­ri­fică legalitatea ordinelor de investire ale administratorului în momentul de­con­tării tranzacţiilor efectuate de fondurile de pensii, verifică şi certifică deţinerile de instrumente financiare, de la titluri de stat până la acţiuni pentru fiecare fond“, potrivit APAPR.   MEDIAFAX